Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика

Дата
2017
Автори
Швець В"ячеслав Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні закономірностей й основних тенденцій розвитку періодики болгарської громади в Україні, аналізі змісту видань, вивченні проблемно-тематичних аспектів, визначенні ролі етнічної преси у формуванні української громадянської свідомості й утвердженні болгарської ідентичності. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першою комплексною спробою дослідження історії виникнення й розвитку друкованих видань болгарської національної меншини в незалежній Україні. У науковий обіг введено низку маловідомих або не відомих в українському журналістикознавстві (з огляду на мовний бар’єр) газет та журналів. Встановлено закономірності розвитку періодичних видань болгарської меншини (літературна сторінка – орган культурно-просвітнього товариства – загальнонаціональне видання) на етапі розпаду СРСР й здобуття Україною незалежності, з’ясовано зміни проблемно-тематичної структури видань на різних етапах їх становлення й розвитку. Виявлено модель, використовувану редакційними колективами для виховання української громадянської свідомості й відродження етнічної ідентичності (пробудження національної болгарської самосвідомості). Уточнено вихідні дані окремих видань, виявлено помилки у валовій нумерації, написанні прізвищ дописувачів та журналістів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Швець В. М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Швець В"ячеслав Михайлович. - Київ, 2016. - 215 с.
Зібрання