Інституційний репозитарій (електронний архів) Київського національного
університету імені Тараса Шевченка


eKNUTSHIR - це відкритий електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий та надійний доступ через Інтернет до документів (творів) наукового, освітнього та методичного призначення, створених працівниками, докторантами, аспірантами та студентами будь-якого структурного підрозділу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз відображається 1 - 28 з 28

Нові надходження

Документ
Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами
(2011) Давиденко Юлія Михайлівна; Фрицький Ігор Олегович
В ході роботи проведено порівняння різних синтетичних підходів до одержання координаційних сполук на прикладі системи “мідь - піразоловмісний ліганд”. Досліджено особливості взаємодії міді з піразольними лігандами в неводних розчинах, встановлено фактори впливу на склад і будову отриманих багатоядерних координаційних сполук і оптимальні умови їх отримання. Доведено, що ядерність комплексів залежить від способу синтезу і є вищою у випадку окисного розчинення металу і меншою у разі використання солей Cu(II). Розроблено нові методики синтезу поліядерних комплексів на основі 9-азаметалокраун-3 фрагментів з використанням міді як вихідної речовини. Показано, що перспективним окисником для одержання багатоядерних сполук міді є солі Cu(II). Ключові слова: комплекси 3d-металів, піразоли, азаметалокрауни, магнітні властивості, термічний аналіз, електрохімічне відновлення кисню.
Документ
Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі
(2016) Мазепова Олена Вікторівна; Кшановський Олег Чеславович
У роботі аналіз мовної репрезентації деяких перських феноменів психічної дійсності поєднано з даними психолінгвістичного екперименту, що дало змогу верифікувати одержані результати. Унаслідок проведеного дослідження стереотипів змодельовано концептуальну структуру сукупного національного автостереотипу сучасного іранця та теоретичну модель перської концептосфери ввічливості تعارف ta’ārof, яка дає змогу наочніше уявити розгалужену систему відношень між концептами і культурними схемами, що її складають, та може стати відправною точкою для подальших досліджень у відповідній галузі лінгвістики. Ключові слова: перська мова, перський лінгвоментальний простір, мовна концептуалізація, мовна свідомість, психолінгвістичний експеримент.
Документ
Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами
(2012) Давиденко Юлія Михайлівна; Фрицький Ігор Олегович
Мета роботи розробити методики синтезу та одержати комплексні сполуки і координаційні полімери 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами. Встановити будову синтезованих сполук, дослідити спектральні характеристики, магнітні властивості, а також з’ясувати можливості їх практичного використання. Об’єкт дослідження: координаційні сполуки 3d-металів на основі нехелатуючих піразольних лігандів. Предмет дослідження: синтез, будова та властивості (спектральні, магнітні, термічні, електрокаталітичні) координаційних сполук 3d-металів з нехелатуючими піразолами. В ході роботи проаналізовано літературні дані та розроблено зручні методики синтезу та виділено в індивідуальному стані координаційні сполуки з досліджуваними лігандами зі специфічною молекулярною топологією. Досліджено будову синтезованих комплексів, а також їх спектральні, магнітні, термічні та електрокаталітичні властивості. Ключові слова: комплекси 3d-металів, піразоли, азаметалокрауни, магнітні властивості, термічний аналіз, електрохімічне відновлення кисню.
Документ
Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну
(2012) Моторіна Анастасія Сергіївна; Тананайко Оксана Юріївна
В роботі шляхом введення темплатів неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР), сульфонатних поліелектролітів (ПЕ) (полівінілсульфокислоти ПВСК і полістиролсульфокислоти ПССК) під час золь- гель синтезу плівок, а також шляхом контролю способу нанесення золю і його температурної обробки, розроблено умови одержання стійких гібридних плівок на поверхні скляних підложок, що характеризуються відтворюваними сорбційними і оптичними характеристиками. Використання суміші НПАР: Tween20 розгалуженої будови та триблок сополімеру Pluronic F127 лінійної будови призводить до одержання мезоструктурованих, рівномірних, мезопоруватих плівок з високою адгезією до скла. На прикладі діоксазафосфоканового похідного ціанінового барвника і тетрацикліну продемонстровано, що введення в золь НПАР у молярному співвідношенні Tween20:PluronicF127=10:1 відповідно, сприяє одержанню плівок, що мають найбільшу сорбційну ємність за аналітами.
Документ
Жанрово-стильові особливості карикатурного роману Даляль Халіфи "Казка про людину і озеро"
(2023) Шпак Катерина Юріївна; Субота Інна Олександрівна
Об’єкт дослідження – роман катарської письменниці Даляль Халіфа «Казка про людину і зеро». Предметом дослідження жанрово-стильові особливості карикатурного роману Даляль Халіфи. Новизна даної роботи полягає в тому, що вона вперше знайомить українського читача з розвитком катарської романістики та романом Даляль Халіфи «Казка про людину і озеро». Проаналізовано переклад роману французькою мовою.
Документ
Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні
(2016) Головачова Анастасія Сергіївна; Пацурія Ніно Бондовна
Мета і завдання наукового дослідження. Метою дослідження є здійснення комплексного та системного аналізу правової природи посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, правового становища страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів, особливостей державного регулювання та саморегулювання такої діяльності, а також формулювання теоретико-правових висновків та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного господарського законодавства у зазначеній сфері. Об’єкт дослідження становлять суспільні відносини, що складаються в процесі організації та здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні. Предметом дослідження є господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні та особливості правового становища страхових та перестрахових посередників. Уперше в науці господарського права здійснено комплексне та системне дослідження господарсько-правового регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як особливого виду посередницької підприємницької діяльності, а також правового становища страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів. У ході дослідження встановлено, що посередницька діяльність у страхуванні та перестрахуванні не є частиною страхової діяльності, а носить самостійний характер; визначено поняття посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як підприємницької діяльності; визначено поняття посередницької послуги у страхуванні та перестрахуванні як діяльності страхових та перестрахових брокерів щодо задоволення потреб страхувальників та перестрахувальників у захисті їх майнових інтересів; сформульовано спеціальні принципи посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; розмежовано посередницьку діяльність страхових агентів та представництво страховика; визначено поняття державного регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як діяльності уповноважених органів державної влади щодо управління та контролю за діяльністю страхових та перестрахових посередників з метою забезпечення дотримання вимог законодавства України.
Документ
Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну
(2012) Моторіна Анастасія Сергіївна; Тананайко Оксана Юріївна
Мета роботи - розробити матеріали чутливих елементів оптичних сенсорів у вигляді плівок на основі діоксиду силіцію, модифікованих сульфонатними поліелектролітами, для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення антибактеріальних препаратів: формальдегіду і тетрацикліну. Об’єкт дослідження: закономірності одержання мезоструктурованих гібридних плівок на основі діоксиду силіцію та сульфонатних поліелектролітів, придатних для подальшого застосування як чутливих елементів оптичних сенсорів. Предмет дослідження: спектрофотометричні та люмінесцентні характеристики гібридних плівок на основі діоксиду силіцію та катіонообмінних поліелектролітів, одержаних золь-гель синтезом. В ході роботи встановлено спосіб нанесення золю SiO2 на скляні підложки, режим температурної обробки для одержання плівкових покриттів на основі діоксиду силіцію та сульфонатних поліелектролітів, які характеризуються рівномірною будовою, оптимальними і відтворюваними сорбційними та оптичними характеристиками по відношенню до досліджених аналізів. Для покращення сорбційних, оптичних властивостей а також адгезії плівок досліджено вплив поліелектролітів, що містять у своїй структурі сульфонатні групи (полістирол- і полівінілсульфокислоти), за сорбцією: тетрацикліну а також катіонних барвників ді- і тріарилметанового, ксантенового, акридинового та оксазинового класів. Для покращення сорбційних характеристик плівкових покриттів по відношенню до модельних сполук: діоксазафосфоканового похідного ціанінового барвника і Тц. досліджено вплив природи і концентрації структуруючих добавок при синтезі плівок, а саме, неіонних поверхнево-активних речовин розгалуженої будови типу Tween 20 і лінійних триблок сополімерів типу Pluronic.