Функціонування системи гемостазу у пацієнтів з ішемічним інсультом на різних стадіях хвороби

Дата
2017
Автори
Катрій Тетяна Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дисертаційної роботи вперше було проведено комплексне дослідження функціонування судинно-тромбоцитарної, коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу за різних підтипів ішемічного інсульту у віддалені терміни після перенесеної гострої фази захворювання, що дозволило поглибити уже існуючі погляди на функціонування системи гемостазу за даної патології і встановити нові додаткові критерії ризику розвитку та діагностики цього патологічного стану. Отримані результати роботи, щодо дії неспецифічних чинників білкової природи на параметри системи гемостазу, висвітлюють потенційні ефекторні властивості протеїнів циркулюючих у кровотоці після загострення ішемічного інсульту, а також відкриває перспективний напрямок майбутніх досліджень, а саме, ідентифікацію в кровотоці білкових молекул, здатних ініціювати біохімічні реакції та процеси, що не характерні для нормального фізіологічного стану організму. У ході досліджень було показано значне підвищення рівня імуноглобулінів класу G плазми крові у гострий період обох досліджуваних підтипів ішемічного інсульту, проте через 1 рік після перенесеного захворювання їх рівень повертається в норму. Доведено, що IgG плазми крові пацієнтів у гострой фазі атеротромботиного або кардіоемболічного ішемічного інсульту здатні пригнічувати гідроліз специфічного хромогенного субстрату головним антикоагулянтним фактором гемостазу - протеіном С, при цьому вони ж мають здатність активувати цю ж властивість пусковим фактором зсідання крові - тромбіном. Показано, що фракція IgG плазми кров пацієнітів в гостру фазу ішемічного інсульту здатна активувати АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів здорових донорів в середньому на 15 % для обох досліджуваних підтипів ішемічного інсульту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Катрій Т. Б. Функціонування системи гемостазу у пацієнтів з ішемічним інсультом на різних стадіях хвороби : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04-біохімія / Катрій Тетяна Богданівна. - Київ, 2017. - 155 с.
Зібрання