Упровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні

Дата
2023
Автори
Єршова Надія Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації акцентовано проблематику впровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики для вирішення суспільно значущих завдань, квінтесенцією чого є орієнтація на людину та її потреби, забезпечення максимально ефективної творчої реалізації її здібностей. Сформульовано положення щодо впровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні для підвищення ефективности управління, які охоплюють розуміння природно людських, морально-філософських, публічно-просторових, соціокомунікативних, лінгвокультурних і нормативно-правових особливостей прояву соціальної діяльности, інтерпретованих у системі колективних цінностей та ціннісних орієнтацій. Ключові слова: гуманістичний підхід, публічна політика, людина, духовність, людські права, суспільство, культура, гуманізм, публічна сфера (простір), самоорганізація, інститути громадянського суспільства, публічне управління, комунікація, участь громадськости у прийнятті рішень, євроінтеграційний розвиток України.
The thesis focuses on the problems of implementing a humanistic approach in public policy making to solve socially significant issues, the quintessence of which is orientation to a person and his / her needs, ensuring the most effective creative realization of his / her abilities. There are formulated the provisions regarding the implementing a humanistic approach in public policy making in Ukraine to improve management efficiency, which include an understanding of the naturally human, moral-philosophical, public-spatial, sociocommunicative, linguacultural and normative legal features of the social activity manifestation, interpreted in the system of collective values and value orientations. Keywords: humanistic approach, public policy, human, spirituality, human rights, society, culture, humanism, public sphere (space), self-organization, institutions of civil society, public administration, communication, public participation in decision-making, European integration development of Ukraine.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Єршова Н. Г. Упровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Єршова Надія Геннадіївна. - Київ, 2023. - 262 с.
Зібрання