Адміністративно-правовий статус державних службовців органів судової влади

Дата
2023
Автори
Бурдейна Ольга Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно - правового статусу державних службовців органів судової влади. У дисертації запропоновано авторське визначення адміністративно- правового статусу державних службовців органів судової влади, під яким слід розуміти становище осіб, що обіймають визначені штатним розписом органу судової влади, посади державної служби, яке врегульоване нормами адміністративного права та характеризується низкою сталих та необхідних елементів (права, обов’язки, відповідальність, обмеження, заохочення), і головною метою реалізації якого є виконання ключових обов’язків в сфері забезпечення здійснення судочинства, а саме – надання населенню якісних судових послуг та ефективне забезпечення відправлення правосуддя. Ключові слова: судова влада, правовий статус, державна служба, публічна служба, державний службовець, публічний службовець, прийняття на державну службу, проходження державної служби, права і обов’язки державних службовців, професійна компетентність, обмеження державних службовців, юридична відповідальність, професійна відповідальність, припинення державної служби.
The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and legal status of civil servants of judicial authorities. The dissertation offers an author's definition of the administrative-legal status of civil servants of judicial authorities, which should be understood as the position of persons holding public service positions defined by the staff list of the judicial authority, which is regulated by the norms of administrative law and is characterized by a number of permanent and necessary elements (rights, duties, responsibilities, restrictions, incentives), and the main purpose of which is the fulfillment of key duties in the field of ensuring the implementation of justice, namely, providing the population with high-quality judicial services and effectively ensuring the administration of justice. Key words: judicial power, legal status, civil service, public service, civil servant, civil servant, admission to civil service, completion of civil service, rights and duties of civil servants, professional competence, limitations of civil servants, legal responsibility, professional responsibility, termination of civil service services.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бурдейна О. В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів судової влади : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Бурдейна Ольга Василівна. - Київ, 2023. - 235 с.
Зібрання