Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів

Дата
2018
Автори
Дружченко Тетяна Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробленню та експериментальній перевірці методики диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано й розроблено методику диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів: визначено механізм поділу студентів на моногенні типологічні групи та підгрупи за навченістю (базовим рівнем володіння мовою) та рівнем самостійності (автономності), відповідно до цих груп / підгруп зроблено диференціацію цілей та змісту навчання, визначено принципи та методи реалізації процесу диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів; створено систему вправ та модель процесу навчання; уточнено лінгвальні та екстралінгвальні особливості англійського усного монологічного мовлення майбутніх правознавців; конкретизовано критерії добору навчального матеріалу; подальшого розвитку набула методика диференційованого навчання іноземної мови (зокрема, монологічного мовлення) в навчанні студентів закладів вищої освіти. Визначено, що диференційоване навчання полягає в об’єднанні студентів у типологічні групи за певними особистісними якостями (рівень навченості, автономності, мотивація, психологічні особливості) та в адаптації умов навчання до цих якостей. Обґрунтовано, що студенти спеціальності «Право» повинні оволодіти непідготовленим (у жанрах пояснення / тлумачення (власне розуміння, тлумачення об’єкта), розгорнутої відповіді на питання викладача, повідомлення на основі прочитаного) і підготовленим монологічним мовленням у жанрі повідомлення-презентації трьох функціональних типів – розповідь, опис, міркування (обґрунтування та спростування). Підготовлене монологічне мовлення визнано домінантним, оскільки воно здатне інтегрувати фахові знання з мовленнєвими навичками та вміннями, розвивати останні, поповнювати словниковий запас студентів, розширювати інформаційне поле майбутнього фахівця. Студенти спеціальності «Право» повинні навчитися складати повідомлення-презентації (до 10 хв.), які виконують пізнавально-інформаційну та переконувальну прагматичну функцію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Дружченко Т. П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Дружченко Тетяна Петрівна. - Київ, 2018. - 269 с.
Зібрання