Структурно-семантичні та функційно-стильові особливості реалізації імпліцитності засобами синтаксису в романі «Волинь» Уласа Самчука

Дата
2023
Автори
Венцурк Марина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проаналізовано специфіку синтаксичної організації трилогії «Волинь» Уласа Самчука, зроблено висновки про те, що автор послуговується всіма видами неповних речень, завдяки чому створює ефект живомовності, невимушеності, спонтанності спілкування передусім у текстах такого жанру, як роман. Із-поміж власне неповних у досліджуваному тексті функціонують синтаксичні конструкції з повною чи частковою предикативною імпліцитністю,прихований зміст яких можна відновити з контексту чи конкретної ситуації мовлення. Особливість ідіостилю Уласа Самчука, зокрема рівень психологізму його текстів, підкреслюють ужиті в романі синтаксичні одиниці, притаманні для розмовного стилю мови, – обірвані речення та парцеляція. Вони слугують показовими засобами впливу на емоції, думки та вчинки адресата, відповідно дозволяють авторові досягти відповідного прагматичного ефекту впливу намовну єдність реципієнта. Лінгвістичні дослідження прозової творчості Уласа Самчука показують, що письменник часто послуговується таким прийомом експресивного синтаксису, пов’язаним із граматичною категорією неповноти реченнєвої одиниці, як парцеляція. Лінгвістичні дослідження прозової творчості Уласа Самчука доводять, що письменник виокремлює в самостійну частину й предикативні частини складного речення, серед яких найбільший потенціал парцелювання мають складносурядні конструкції. Окремої уваги заслуговує прагматичний потенціал еліптичних речень, що позначають структурно неповні, але семантично повні конструкції. У романі «Волинь» засобами синтаксису створюються й мовна та концептуальна картини світу Уласа Самчука. Те, що досліджуваний письменник є представником українського етносу, ілюструють парцельовані та обірвані конструкції. Вони є основою для втілення концептів Бог, земля, Україна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Венцурк М. Структурно-семантичні та функційно-стильові особливості реалізації імпліцитності засобами синтаксису в романі «Волинь» Уласа Самчука : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Венцурк Марина. – Київ, 2023. – 69 с.