Вплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектри

Дата
2017
Автори
Куцик Андрій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню комплексоутворення у бінарних моле кулярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузії. Використання спектроскопії інфрачервоного поглинання дозволяє отримати інформацію про процеси комплексоутворення у бінарних розчинах. Попередній аналіз спектрів було здійснено методами двовимірної кореляційної спектроскопії з метою виок ремлення ділянок, де суттєво проявляються ефекти міжмолекулярної взаємодії.Методи багатовимірного розділення кривих використовуються для отримання Дисертація присвячена дослідженню комплексоутворення у бінарних моле кулярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузії. Використання спектроскопії інфрачервоного поглинання дозволяє отримати інформацію про процеси комплексоутворення у бінарних розчинах. Попередній аналіз спектрів було здійснено методами двовимірної кореляційної спектроскопії з метою виок ремлення ділянок, де суттєво проявляються ефекти міжмолекулярної взаємодії.Методи багатовимірного розділення кривих використовуються для отримання спектральних та концентраційний профілів компонент розчину. Модельна декомпозиція матриці спектральних даних дозволяє визначити додаткові характеристики досліджуваної системи, а саме константи рівноваги відповідних квазіхімічних реакцій. Для пояснення отриманих спектральних профілів додатково було розраховано методами квантової хімії структури молекулярних комплексів та їх спектри інфрачервоного поглинання. Врахування комплексоутворення дозволяє пояснити характер концентра ційної залежності коефіцієнта дифузії у бінарних розчинах. Використання конс тант рівноваги відповідних реакцій комплексоутворення у моделі нелінійної ди фузії дозволяє досягти кількісного опису експериментальних даних. В рамках за пропонованих підходів було експериментально та теоретично досліджено дина міку перемішування чистих речовин у вертикальній комірці.спектральних та концентраційний профілів компонент розчину. Модельна декомпозиція матриці спектральних даних дозволяє визначити додаткові характеристики досліджуваної системи, а саме константи рівноваги відповідних квазіхімічних реакцій. Для пояснення отриманих спектральних профілів додатково було розраховано методами квантової хімії структури молекулярних комплексів та їх спектри інфрачервоного поглинання.Врахування комплексоутворення дозволяє пояснити характер концентра ційної залежності коефіцієнта дифузії у бінарних розчинах. Використання конс тант рівноваги відповідних реакцій комплексоутворення у моделі нелінійної ди фузії дозволяє досягти кількісного опису експериментальних даних. В рамках за пропонованих підходів було експериментально та теоретично досліджено дина міку перемішування чистих речовин у вертикальній комірці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Куцик А. М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. ... канд.фіз.- мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Куцик Андрій Михайлович. – Київ, 2017. 23 с.
Зібрання