Вплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектри

Дата
2017
Автори
Куцик Андрій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацiя присвячена дослiдженню комплексоутворення у бiнарних молеку лярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузiї. Явища дифузiйного переносу у розчинах тiсно пов’язанi зi структурою рiдини та змiнами цiєї стру ктури, що вiдбуваються внаслiдок розчинення. На макроскопiчному рiвнi це може проявляється у концентрацiйнiй залежностi коефiцiєнта взаємної дифузiї. Тру днощi врахування мiжмолекулярної взаємодiї призвели до iснуючого розмаїття пiдходiв до опису взаємної дифузiї у молекулярних розчинах. Одним iз найбiльш простих i водночас ефективних способiв опису рiдин та розчинiв є квазiхiмiчна мо дель. В рамках такого пiдходу рiдина чи розчин розглядається як сумiш асоцiатiв i/чи комплексiв рiзних розмiрiв. Врахування впливу асоцiацiї та комплексоутво рення на процес взаємної дифузiї у розчинах можна здiйснити у рамках нелiнiйної модифiкацiї закону Фiка, в якiй елементарних акт дифузiї вiдбувається шляхом обмiну позицiями мiж сусiднiми частинками. Як об’єкти дослiдження було взято розчини iз характерними концентрацiйни ми залежностями коефiцiєнта взаємної дифузiї: а) розчин бензол-хлороформ, для якого характерна залежнiсть, що близька до лiнiйної; б) розчини ацетону iз хло роформом та дiетилового ефiру iз хлороформом, яким притаманна опукла вгору залежнiсть; в) розчини метанолу iз водою та ацетону iз циклогексаном, що мають опуклу вниз концентрацiйну залежнiсть коефiцiєнта взаємної дифузiї. Коливальна спектроскопiя, i спектроскопiя iнфрачервоного поглинання зокре ма, є потужним iнструментом дослiдженням рiдин та їх розчинiв. Коливальнi спе ктри чутливi до будь-яких структурних змiн в дослiджуванiй системи, адже утво рення асоцiатiв та комплексiв супроводжується змiною ступенiв свободи (оберто- вих, а також деяких внутрiшнiх коливальних), що призводить до появи нових (як правило низькочастотних) мiжмолекулярних коливань, а також зсувом частоти внутрiшньомолекулярних коливань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Куцик А. М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : дис. ... канд.фіз.- мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Куцик Андрій Михайлович. – Київ, 2017. 206 с.
Зібрання