Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених ділянок приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини на прикладі родовищ Глинсько-Солохівського газонафтоносного району

Дата
2023
Автори
Бандуренко Мілана Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено перспективи нафтогазоносності глибокозанурених ділянок Глинсько-Солохівського газонафтоносного району Дніпровсько-Донецької западини. Проведено порівняльний аналіз продуктивних горизонтів між родовищами цього району та визначено особливості фільтраційно-ємнісних властивостей на великих глибинах. Визначено природу пористості та проникності порід-колекторів серпуховського і візейського ярусів. Встановлено вторинний характер пористості порід візейського ярусу, яка пов’язана з тріщинуватістю. Проведено аналіз компонентного складу вуглеводнів з продуктивних горизонтів великих глибин на родовищах Глинсько-Солохівського газонафтоносного району. Ключові слова: Глинсько-Солохівський газонафтоносний район, глибокозанурені продуктивні горизонти, породи колектори, перспективи нафтогазоносності.
The oil and gas potential prospects of deep-submerged areas of the Glynsko-Solokhiv gas-oil-bearing district of the Dnieper-Donetsk basin were investigated in the master's qualification thesis. A comparative analysis of the productive horizons between the deposits of this area was carried out, and the features of conductive properties at great depths were determined. The nature of the porosity and permeability of reservoir rocks of the Serpukhov and Visey layers was determined. The secondary nature of the porosity of rocks of the Visean layer, which is related to fracture, has been established. The component composition analysis of hydrocarbons from productive horizons at great depths in the fields of the Glynsko-Solokhiv gas-oil-bearing district was carried out. Keywords: Glynsko-Solokhiv oil and gas region, deep-submerged productive horizons, reservoir rocks, oil and gas potential.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Бандуренко М. В. Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених ділянок приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини на прикладі родовищ Глинсько-Солохівського газонафтоносного району : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Бандуренко Мілана Вікторівна. - Київ, 2023. - 108 с.