Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату

Дата
2021
Автори
Блохіна Оксана Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню профілактичної дії хондроїтин сульфату на біохімічні показники крові щурів за умов розвитку каррагінан-індукованого запалення суглобу. При каррагінан-індукованому запаленні суглобу в крові зростала концентрація прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-12В р40, ФНП-α), С-реактивного білка та молекул низької молекулярної маси, при цьому рівень антизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) залишався незміненим. За даних експериментальних умов у крові щурів збільшувався рівень експресії генів, що залучені до розвитку запалення (Ptgs2, Nos2, Tgfb1, Nfkb1). При профілактичному введенні хондроїтин сульфату щурам з запаленням суглобу у крові спостерігали нормалізацію досліджуваних показників, при цьому рівень ІЛ-10 зростав порівняно з групою тварин з патологією. При експериментальному запаленні суглобу у крові інтенсифікувалися вільнорадикальні процеси (зростав вміст супероксидного радикалу, гідроген пероксиду, продуктів окиснення ліпідів та білків) та порушувалися функції антиоксидантної системи (знижувалася супероксиддисмутазна, глутатіонпероксидазна, глутатіонредуктазна активності та вміст відновленого глутатіону, при цьому зростала каталазна, глутатіонтрансферазна активність і вміст окисненого глутатіону порівняно з контролем). При профілактичному введенні хондроїтин сульфату щурам з експериментальним запаленням суглобу у крові відновлювався окисно-антиоксидантний гомеостаз. Отримані дані свідчать про імуномодулюючі, антизапальні та антиоксидантні властивості досліджуваного препарату на основі хондроїтин сульфату на організм при експериментальному запаленні суглобу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Блохіна Оксана Григорівна. - Київ, 2021. - 24 с.
Зібрання