Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини

Дата
2017
Автори
Франскевич Дар’я Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено біохімічні механізми дії цисплатину у комбінації з фулереном С60 у незбудженому та фотоактивованому станах на нормальні та злоякісно трансформовані клітини. Виявлено протекторний ефект фулерену С60 від токсичної дії цисплатину на нормальні клітини. Встановлено, що за комбінації фотозбудженого С60 та цисплатину вдається підвищити цитотоксичну активність цисплатину у низькій дозі не лише у чутливих, але й у резистентних до препарату лейкемічних клітинах. Отримані дані є свідченням перспективності застосування фулерену С60 як фотосенсибілізатора для фотодинамічної терапії та для розробки підходів до подолання стійкості пухлинних клітин до дії протипухлинних препаратів. 1. З використанням флуоресцентно-міченого С60 (С60 – RITC) доведено поглинання та накопичення наноструктури лейкемічними клітинами лінії L1210 впродовж 18 год інкубації. 2. Цисплатин за низьких концентрацій (1 та 5 мкг/мл) посилює гемоліз еритроцитів та спричиняє підвищення рівня АФК у тимоцитах. За преінкубації клітин з С60 показники нормалізуються, що свідчить про захисний ефект фулерену С60 від токсичної дії препарату на нормальні клітини. 3. За умови фотозбудження (410-700 нм) поглинутого фулерену С60 виявлено його токсичний ефект як у чутливих (L1210), так і у резистентних (L1210R) до цисплатину лейкемічних клітинах. За дії фотозбудженого С60 життєздатність клітин ліній L1210 та L1210R знижувалась до рівня 59±3% та 54±4% від контролю через 72 год відповідно. 4. Показано, що за комбінованої дії фотозбудженого фулерену С60 (10-5 М) та цисплатину у низькій концентрації (1 мкг/мл) токсичний ефект протипухлинного препарату у клітинах L1210 посилюється, а у 106 клітинах L1210R – відновлюється. Показниками пролонгованої токсичної дії комбінації фотозбудженого С60 та цисплатину є більш значне, ніж за окремої дії чинників, зниження життєздатності клітин, та їх накопичення у проапоптичній SubG1 фазі. 5. Ранніми біохімічними механізмами токсичної дії комбінації фотозбудженого С60 та цисплатину є посилення продукування АФК, активація редокс-чутливої кінази р38, значне підвищення [Са2+]i , дисипація мембранного мітохондріального потенціалу. Ключові слова: фулерен С60, резистентність до цисплатину, АФК, кіназа р38, цитозольний Са2+ , мітохондріальний потенціал, тимоцити, еритроцити, клітини L1210.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Франскевич Д. В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Франскевич Дар’я Володимирівна - Київ, 2017. - 134 с.
Зібрання