Синтез N-похідних 1-(2-пропен-1- іл)циклогексанамінів реакцією Петасиса

Дата
2023
Автори
Коблянський Андрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено синтез N-похідних 1-(2-пропен-1-іл)циклогексанамінів реакцією Петасиса. Наведені синтез і характеризація цільових сполук, обґрунтовано вибір реакції для прикладної цілі синтезу, запропоновано спільний для всіх амінів механізм проходження реакції, виміряно і порівняно з літературою виходи отриманих сполук, проаналізовано причини деяких невдач. Отримані результати будуть використані для подальшого розширення спектру субстратів, що можуть бути введені у реакцію Петасиса з цією карбонільною та бороновою компонентою. Ключові слова: Мультикомпонентна реакція; реакція Петасиса; аллілування імінів; гомоалліламіни; боронатний комплекс імінієвого катіону.
The work carried out synthesis of N-derivatives of 1-(2-propen-1-yl)cyclohexanamines by the Petasis reaction. Synthesis and characterization of the target compounds are presented and the reaction of choice was justified for the applied purpose of synthesis. Reaction mechanism common to all amines was proposed by author. Yields of the obtained compounds are measured and compared with the literature, the reasons for some failures are analyzed. The obtained results will be used to further expansion of substrates range that can be introduced into the Petasis reaction with this carbonyl and boronate component. Keywords: Multicomponent reaction; Petasis reaction; allylation of imines; homoallylamines; boronate complex of iminium cation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Коблянський А. О. Синтез N-похідних 1-(2-пропен-1- іл)циклогексанамінів реакцією Петасиса : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Коблянський Андрій Олександрович. - Київ, 2023. - 37 с.