Розроблення біотехнології мікроклонального розмноження лікарської рослини Rhodiola rosea L.

Дата
2023
Автори
Каленчук Микола Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Нещодавно проведені дослідження з використанням екстрактів з рослини Rhodiola rosea L. та її активних сполук продемонстрували широкий спектр лікарських властивостей, як для покращення нормальних фізіологічних функцій, так і для боротьби з негативними факторами, що погіршують здоров’я та імунітет. Результати цих досліджень підтверджують перспективу цієї лікарської рослини для подальших досліджень, а також для створення фармакологічних препаратів з використанням екстрактів цієї рослини. Досягнення в індукції органогенних та калусних культур, регенерації та мікророзмноженні на поживних середовищах з фіторегуляторами і добавками були основою для альтернативного синтезу in vitro щодо розробки ефективних систем мікроклонального розмноження для збереження цього виду. В роботі було досліджено метод біотехнології мікроклонального розмноження лікарської рослини R. rosea. Для проведення дослідження використовували надрізані листкові експланти та пагони лікарської рослини R. rosea, що були поміщені в чашки Петрі з поживним середовищем Мурасіге-Скуга (MS) для перевірки регенерації з утворенням пагонів та ризогенезу. Зразки з поживним середовищем MS мали різний вміст таких регуляторів росту: 2,4-дихлорфеноксиоцитова кислота (2.4-Д), 6-Бензиламінопурин (BAP), кінетин (кін), гетероауксин або β-індолілоцтова кислота (IAA) та 3-індолбутирова кислота (IBA). Аналіз результатів проводили за допомогою порівняння зразків протягом певного часу, порівнянням середніх мас пагонів та коренів зразків, а також з використанням спектрофлюориметра для виявлення загального вмісту флавоноїдів за довжини хвилі 510 нм. Дослідженнями встановлено, що ефективність мікроклонального розмноження значно вища у експлантів, які культивувались на поживних середовищах з регуляторами росту. Ключові слова: мікроклональне розмноження, регулятори росту, пагоноутворення, ризогенез.
Recently conducted studies using extracts from the plant Rhodiola rosea L. and its active compounds have demonstrated a wide range of medical properties to improve normal physiological functions and combat negative factors that affect health and immunity. The results of these studies confirm the perspective of this medical plant for further research, as well as for the creation of pharmacological preparations using extracts of this plant. Advances in the induction of organogenic and callus cultures, regeneration and micropropagation on nutrient media with phytoregulators and additives were the basis for alternative in vitro synthesis for the development of efficient microclonal propagation systems for the conservation of this species. The research investigated the method of biotechnology of microclonal reproduction of the medical plant R. rosea. It was conducted using cut leaf explants and shoots of the plant, which were placed in Petri dishes with Murashige-Skoog (MS) nutrient medium to check regeneration with the formation of shoots and rhizogenesis. Samples with MS nutrient medium had different contents of the following growth regulators: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2.4-D), 6-Benzylaminopurine (BAP), kinetin (kin), heteroauxin or β-indolylacetic acid (IAA) and 3-indolebutyric acid (IBA). The analysis of the results was carried out using the comparison of the samples over a certain time, a comparison of the average mass of the shoots and roots of the samples, as well as with the use of a spectrofluorometer to detect the total content of flavonoids at a wavelength of 510 nm. Research has established that the efficiency of microclonal reproduction is significantly higher in explants cultivated on nutrient media with growth regulators. Key words: microclonal reproduction, growth regulators, shoot formation, rhizogenesis.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
16 Хімічна інженерія та біоінженерія , 162 Біотехнології та біоінженерія
Бібліографічний опис
Каленчук М. С. Розроблення біотехнології мікроклонального розмноження лікарської рослини Rhodiola rosea L. : випускна кваліфікаційна робота магістра : 162 Біотехнологія та біоінженерія / Каленчук Микола Сергійович. - Київ, 2023. - 60 с.