Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі

Дата
2017
Автори
Мірошниченко Надія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації комплексно аналізуються структурні основи та міфопоетичні моделі української драми кінця ХХ – початку ХХІ століття, окреслюється еволюція продуктивного зв’язку між ними, розглядається структуротвірна роль міфу. Дослідження охоплює тексти понад 40 драматургів і, насамперед, ті, що були поставлені у театрах. Деякі з них уведені в науковий обіг уперше, а п’єси радянського періоду переосмислені без ідеологічних упереджень. У роботі обґрунтовується теза, що міфологічність драми реалізується насамперед через її театральну природу, а міф як агональна модель світу впливає на структурні частини драми, без яких вона неможлива, – конфлікт та дію. Також розглядаються композиційні моделі п’єс, сюжети, ідеї, теми, втілені у творах характери, час і простір. У процесі дослідження застосовуються різні теорії міфу, зокрема концепція Р. Барта, що міфологічне моделювання тексту поділяється на три основні типи: традиційне, ідеологічне та мистецьке. Відповідно до визначеної міфологічної домінанти була розроблена класифікація творів. У роботі обґрунтовується взаємозалежність міфологічної парадигми і соціокультурного контексту з еволюцією драми і розвитком театру, з’ясовується їхня специфіка в Україні. Дослідження доводить гіпотезу про взаємозв’язок структури тексту і типу міфологічної парадигми, а також розглядає характер трансформації цього діалогу. Ключові слова: драма, міф, міфопоетика, українська драматургія, соцреалізм, постмодернізм, структура, композиція, конфлікт, дія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мірошниченко Н. Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 теорія літератури / Мірошниченко Надія Леонідівна - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання