Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)

Дата
2017
Автори
Спиридонова Кіра Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Концептуальним стрижнем дисертаційного дослідження виступає ідея формування в рамках ОБСЄ міжнародної безпекової спільноти як комплексного політико-соціального феномену, місце якого в європейській системі міжнародних відносин повноформатно розкривається у відповідних напрацюваннях науки про міжнародні відносини та практиці діяльності самої Організації. Проведений аналіз таких напрацювань і практики дозволив автору зробити наступні висновки: 1. Міжнародне безпекове співробітництво протягом останніх десятиліть перетворюється зі звичайного способу захисту держави від потенційних чи реальних загроз її безпеці на більш широкий феномен, що знаходить своє вираження у становленні нових форм забезпечення регіональної безпеки. Ступінь зацікавленості держав у вирішенні спільних проблем та боротьбі з загрозами безпеці, що набувають транскордонного характеру, баланс сил та баланс загроз, готовність до прийняття норм та правил поведінки у своїх зовнішніх зносинах, наявність спільних цінностей та традицій, історії взаємовідносин, близькість ідентичностей виступають основними факторами, які впливають на вибір формату ведення державами безпекового співробітництва з іншими суб’єктами міжнародних відносин. Безпекове співробітництво, яке здійснюється в різних географічних масштабах – на глобальному, регіональному чи двосторонньому рівні – виражається у таких формах, як дво- та багатосторонні союзи й альянси, безпекові режими та спільноти безпеки. Враховуючи особливу роль соціологічних аспектів, які є визначальними для становлення і розвитку цих форм співробітництва в галузі безпеки, автор прийшов до висновку щодо пріоритетності застосування постулатів соціального конструктивізму, з поєднанням окремих підходів неореалістичної парадигми міжнародних відносин і критичних теорій. Серед іншого, розглядаючи можливість створення і наявності умов для співробітництва в анархічному міжнародному середовищі з точки зору структурного та оборонного реалізму, значна увага автором приділялася процесам сек’юритизації та десек’юритизації загроз в регіоні та особливій ролі традицій, спільного історичного минулого та ідентичності, що є притаманним конструктивістській школі теорії міжнародних відносин. 2. Концепція спільнот безпеки як окремий напрям досліджень сучасних міжнародних відносин була сформована протягом другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. в рамках конструктивістської школи міжнародних відносин, передусім, під значним впливом ідей автора комунікаційної інтеграційної теорії К.Дойча. Запропоновані К.Дойчем ідеї дослідження міжнародних політичних об’єднань під кутом конструктивістських постулатів важливості сприйняття самого себе та ролі відчуття спільноти у міжнародному співробітництві, спільних цінностей та взаємної передбачуваності привернули неабияку увагу міжнародників, що поступово призвело до формування окремої теорії спільнот безпеки. Із появою робіт представників Копенгагенської школи у 1990-х рр., ця теорія отримала увагу і в практичній площині – все більше існуючих політичних об’єднань доходять висновку про важливість соціальних складових у забезпеченні успішності політичного проекту, наголошуючи на необхідності побудови спільноти безпеки для вирішення безпекових питань регіону. Таке співробітництво у кінцевому результаті сприяє формуванню спільних базових цінностей та швидкому й адекватному реагуванню на зміни у відносинах за рахунок лояльності один до одного і наявності почуття спільності; що в свою чергу стає запорукою забезпечення безпеки учасників такого роду об’єднання. Ключові слова: європейська безпека, спільнота безпеки, ОБСЄ, конструктивізм, кооперативна безпека, міжвимірність, соціалізація, інклюзивність, довіра, вирішення конфліктів, попередження конфліктів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Спиридонова К. О. Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Спиридонова Кіра Олександрівна - Київ, 2017. - 214 с.
Зібрання