Модельні органо-мінеральні сорбенти силікагель\полі(аміностирол) та силікагель\полі(оксистирол)

Дата
2023
Автори
Євстіфєєва Владислава Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена синтезу та дослідженню композитів на основі полімерів, які містять в собі азометиновий фрагмент, -NH2 та –ОН модифіковані групи, як активних сорбентів йонів деяких металів, та які є нерозчинними у воді. Синтезовані полімери та композити були дослідженні методом ЯМР та ІЧ спектрометрії, також досліджено їх сорбційні властивості. Один із синтезованих композитів виявився перспективним сорбентом важких металів, що задає напрямок подільшої модифікації полімерів на основі полі(аміностиролу). Ключові слова: органо-неорганічний сорбент, основиШиффа, полі-N-(4-вінілфеніл)-4-нітрофенілметанімін, полі-N-(4-вінілфеніл)-4-антраценметанімін, сорбційна здатність.
The work is devoted to the synthesis and research of composites based of polymers that contain an azomethine fragment, -NH2 and -OH modified groups as active complexing agents, and are insoluble in water. Synthesized polymers and composites were studied by NMR and IR spectrometry, and their sorption properties were also investigated. The synthesized composites turned out to be promising heavy metal sorbents, and also set the direction for further modification of polymers based on poly(aminostyrene). Key words: organo-mineral sorbent, Schiff bases, poly-N-(4-vinylphenyl)-4-nitrophenylmethaneimine, poly-N-(4-vinylphenyl)-4-anthracenylmethaneimine, sorption properties.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Євстіфєєва В. В. Модельні органо-мінеральні сорбенти силікагель\полі(аміностирол) та силікагель\полі(оксистирол) : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 / Євстіфєєва Владислава Михайлівна. - Київ, 2023. - 43 с.