Синтез нових полімер-неорганічних композитів на основі похідних хіноліну для вилучення іонів важких металів із стічних вод

Дата
2023
Автори
Федун Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу та дослідженню адсорбційних властивостей синтезу нових полімерно-неорганічних композитів на основі полі-(8-гідроксихіноліну), похідних хіноліну - проп-1-ен-8-гідроксихіноліну, 8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислоти, кополімеризації мономеру з метилметакрилатом для отримання полі-(8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислота)-ко-(метилметакрилат) 1:3 для подальшого нанесення полімеру на поверхню силікагелю, вермикуліту, сапоніту та клиноптилоліту. В роботі синтезовано 4 композити на основі синтезованого кополімеру (8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислота)-ко-(метилметакрилат) 1:3, мінеральних глин та силікагелю. Будову синтезованого мономеру та кополімеру підтверджено методом 1 Н ЯМР- спектроскопії. Методом ІЧ-спектроскопії було підтверджено нанесення кополімеру на носії. Одержані полімер-неорганічні композити передано на подальші дослідження їх адсорбційної здатності. Ключові слова: природні глини, силікагель, модифікація, адсорбція, йони токсичних металів.
The diploma thesis is dedicated to the synthesis and investigation of adsorption properties of novel polymer-inorganic composites based on poly-(8- hydroxyquinoline). The studied derivatives include prop-1-ene-8- hydroxyquinoline, 8-methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid, and copolymerization of the monomer with methyl methacrylate to obtain poly-(8- methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid)-co-(methyl methacrylate) 1:3 for subsequent polymer coating on the surface of silica gel, clinoptylolite, vermiculite, and saponite. The monomer and polymer synthesis was confirmed by 1H NMR spectroscopy, while the deposition of the copolymer on substrates was verified using IR spectroscopy. Four composites were synthesized based on the copolymer poly-(8-methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid)-co-(methyl methacrylate) 1:3, mineral clays, and silica gel. The obtained organo-inorganic composites were further subjected to investigations of their adsorption capacity. Keywords: natural clays, silica gel, modification, adsorption, toxic metal ions.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Федун І. О. Синтез нових полімер-неорганічних композитів на основі похідних хіноліну для вилучення іонів важких металів із стічних вод : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Федун Іван Олександрович. - Київ, 2023. - 45 с.