Вплив електронодонорних властивостей замісників у модельних азо-азометинах на нелінійно-оптичні відгуки полімерних композитів на основі ПММА

Дата
2023
Автори
Лісняк Сергій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основною метою даної дипломної роботи було створення серії полімерних композитів допованих фотоактивними азо-азометиновими сполуками для використання у нелінійній оптиці. В результаті літературного було опрацьовано та систематизовано інформацію про азо-азометини та азо-азометин вмісні полімери, охарактеризовано їх спектральні та сольватохромні властивості, дослідили проаналізовано використання в аналітичній хімії, а також особливості фотоіндукованих ефектів в азо-азометинових плівках. Було проведено синтез нових похідних азо-азометинових барвників з різним набором замісників у азо- та азометиновому фрагментах, що дозволило одержати серію сполук з близькою структурою але різним розподілом електронної густини. Синтезовані сполуки охарактеризовано за даними УФ-, 1Н-ЯМР – спектроскопії. Проведено дослідження фотоіндукованої ізомеризації у розчинах та нелінійно-оптичних ефектів самовпливу у тонких плівках (1% у ПММА). Ключові слова: азо-азометинові сполуки, транс-цис ізомеризація, нелінійно-оптичні властивості, полімерні композити.
The main goal of this thesis was to create a series of polymer composites doped with photoactive azo-azomethine compounds for use in nonlinear optics. As a result of the literature search, information on azo-azomethines and azo-azomethine-containing polymers was processed and systematized, their spectral and solvatochromic properties were characterized, their use in analytical chemistry was investigated and analyzed, as well as the features of photoinduced effects in azo-azomethine films. The synthesis of new derivatives of azo-azomethine dyes with a different set of substituents in the azo- and azomethine fragments was carried out, which made it possible to obtain a series of compounds with a close structure but a different distribution of electron density. The synthesized compounds were characterized according to UV-Vis, 1H-NMR spectroscopy data. Photoinduced isomerization in solutions and nonlinear-optical effects of self-influence in thin films (1% in PMMA) were studied. Keywords: azo-azomethine compounds, trans-cis isomerization, nonlinear optical properties, polymer composites.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Лісняк С. О. Вплив електронодонорних властивостей замісників у модельних азо-азометинах на нелінійно-оптичні відгуки полімерних композитів на основі ПММА : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Лісняк Сергій Олександрович. - Київ, 2023. - 42 с.