Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)

Дата
2017
Автори
Шульгун Мадлена Едуардівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню жанру сучасної літератури подорожей як універсальної форми рефлексії літературою культурної кризи, моделювання нової картини світу, втілення перехідного художнього мислення, перегляду ідейних та естетичних орієнтирів, іміджів «свого» та «чужого», Іншого та реалізації культурного діалогу. У дисертації на матеріалі творів українських, польських, французьких, німецьких, американських, російських письменників досліджено жанр сучасної подорожі. Доведено, що метажанрова природа сучасної подорожі, сформована спільними способами моделювання картини світу, домінантними дискурсами, образом сучасника, структурно -семантичною єдністю творів, їх межовою природою, інтенціями до жанрового та міжродового синтезу. Окреслено специфіку, векторність динаміки подорожі в національних літературах та формування нових домінантних типів творів. Простежено суттєві зміни в системі метажанру, трансформацію певних типів, актуалізацію «архаїчних» зразків та їх модифікацію (новітні паломництва), перегляд традицій, створення нових форм на основі жанрового і міжродового синтезу, появу моделі «антиподорожі» як втілення іронічної авторефлексії літератури, спрямованої на оновлення метажанру й мистецтва слова загалом. Зроблено висновок, що в межах подорожі створюється код і художні моделі інтерпретації кризових зсувів культури. У науковій праці виокремлено домінантні дискурси, які визначають і модифікують форми метажанру. Зокрема, це культурологічний (в аспектах самовизначення, імагології, створення метаконцепцій сучасного світу), філософський та релігійний. На широкому матеріалі досліджено і виявлено вектори переосмислення традиційних національних образів, особливості рецепції та зворотної рецепції, новаторські особливості образів «свого», «чужого», Іншого. Виявлено домінантні моделі подорожей в українській, польській, французькій, американській російській сучасних літературах; здійснено порівняння векторів художнього пошуку на рівні провідного дискурсу, картини світу, моделі персонажа, культурних та літературних орієнтирів, діалогічних інтенцій. Ключові слова: подорож, жанр, метажанр, національний образ, картина світу, модель персонажа, модернізм, постмодернізм, перехідне мислення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шульгун М. Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Шульгун Мадлена Едуардівна. - Київ, 2017. - 485 с.
Зібрання