Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі

Дата
2016
Автори
Карпусь Андрій Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці ефективних методів синтезу нових речовин класу внутрішньохіральних фосфоровмісних калікс[4]аренів, зокрема фосфінів та фосфорних кислот з визначеним взаємним розміщенням функціональних груп по нижньому вінцю макроциклу, із потенційною каталітичною активністю. Розроблено оптимальні шляхи синтезу фосфоровмісних калікс[4]аренів з використанням можливості постадійного заміщення фенольних гідроксилів для одержання внутрішньохіральних калікс[4]аренів із АВНН та АВСН типами заміщення на нижньому вінці макроциклу. Використовуючи ці методи, синтезовано аналоги відомих та ефективних каталізаторів із планарною хіральністю. За допомогою рентгеноструктурних досліджень точно визначено просторове розміщення функціонаьних груп. Ефективність синтезованих нових фосфінових лігандів підтверджена з використанням модельної реакції Цуджи–Троста. Встановлено залежність рівня селективності від розміра катіона металу доданої основи. Вперше використано калікс[4]арен фосфорні кислоти як органокаталізатори в серії модельних реакцій: аза-Дільса–Альдера, аза-Мукайями та реакції асиметричного розкриття епоксидів дією нуклеофіла. Виявлено, що більшість синтезованих фосфорних кислот проявляють помітний рівень каталітичної активності, завдяки особливостям внутрішньої хіральності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Карпусь А. О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 - органічна хімія / Карпусь Андрій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
Зібрання