Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії

Дата
2016
Автори
Волошенко Інна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації теоретично узагальнено та запропоновано розв’язання актуального наукового питання, що полягає у з’ясуванні основних загроз національній безпеці пострадянських країн Центральної Азії та здійсненні аналізу політики пострадянських держав регіону щодо вирішення проблем регіональної безпеки. Виходячи з мети та основних завдань дисертації, автор сформулювала наступні наукові положення та висновки: Теоретичне осмислення та систематизація основних концептуально-методологічних підходів у вивченні проблеми безпеки дають підстави стверджувати, що поняття безпеки розглядається дослідниками не як «об'єктивна» реальність, а як сукупність механізмів і заходів, необхідних для її досягнення, позаяк зросли і стали різноманітними загрози безпеки, які перестали носити державоцентричний характер. Подібна зміна поняття «безпека» пов'язана з еволюцією міжнародних відносин у постбіполярну добу. Зміна акцентів дослідників з традиційних загроз безпеці держави (загрози суверенітету, територіальній цілісності, військові конфлікти тощо) на нетрадиційні (безпека людини, клімату, навколишнього середовища) свідчить про появу нового напряму досліджень проблем безпеки – соціології безпеки. Запропонований чільними представниками цього напряму Б.Бузаном та О.Вевером методологічний інструментарій дозволяє розглядати проблеми безпеки не лише на національному, а й на регіональному та глобальному рівнях. Відтак регіональна безпека стає складовою частиною всієї системи міжнародної безпеки. Аналіз концепцій національної безпеки пострадянських центральноазіатських держав дозволив охарактеризувати їх підхід до безпеки як традиційний та реалістичний, а також визначити транснаціональні і транскордонні, традиційні і нетрадиційні загрози для регіональної безпеки. Спільними для всіх країн Центральної Азії залишаються загрози суверенітету та територіальній цілісності країн, проблеми економічного розвитку та забезпечення енергетичної незалежності, загрози політичного екстремізму і тероризму, наркоторгівлі, екологічні небезпеки. Характерно, що текст жодної з концепцій національної безпеки пострадянських держав Центральної Азії не містить положення про те, що однією із загроз національній безпеці країн регіону є політика Російської Федерації, спрямована на реінтеграцію пострадянського простору під зверхністю Москви. Ключові слова: пострадянські держави, Центральна Азія, центральноазіатський регіон, безпекова політика, національний інтерес, виклики, загрози, міжнародні організації, інтеграційні об’єднання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
Волошенко І. О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Волошенко Інна Олександрівна. - Київ, 2016. - 240 с.
Зібрання