Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська)

Дата
2016
Автори
Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено комплексне дослідження особливостей західноукраїнської жіночої прози міжвоєнного періоду із залученням до літературознавчого аналізу філософсько-психологічних аспектів інтерпретації художнього твору, окреслено домінантну проблематику й естетичні особливості епіки 1918-1939 рр. Здійснено спробу істотно розширити наукове уявлення про фемінну прозу завдяки введенню в літературознавчий обіг маловідомих творів, опублікованих у популярних часописах того періоду. Ґрунтовний аналіз теоретико-філософських концептів «картина світу» і «модель світу» дозволив увиразнити поняття художньої моделі світу як наявної, уявної чи бажаної дійсності, що дозволяє емоційно прожити й засвоїти той досвід, який був би неможливим у реальній дійсності. Уперше в українському літературознавстві здійснено осмислення ідіографічних художніх моделей світу на декількох рівнях, зокрема, на родинно-побутовому, духовно-чуттєвому й концептуально-філософському. Завдяки виокремленню компонентів цілісних художніх моделей світу з огляду на суспільно-історичні реалії початку ХХ століття у роботі вдалося висвітлити гуманістично-антропологічну спрямованість західноукраїнської жіночої прози 1918-1939 рр. У дисертації простежено тяжіння західноукраїнських письменниць до зображення гармонійного художнього світу інтимних переживань персонажів, а також до циклічності як протидії хаосу тогочасної дійсності, потреби побудови впорядкованого художнього світу. У роботі розглянуто типологію жіночих образів, виявлено важливі філософсько-психологічні й культурно-мистецькі концепти, зокрема, проаналізовано трансформацію таких понять як мистецький дискурс, культурний код, національно-визвольна ідея й християнська символіка.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мацибок-Стародуб Н.О. Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 - українська література / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання