Використання неузгоджених сіток для вирішення задач метод скінченних елементів

Дата
2021
Автори
Ремньов Владислав Геннадійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена неузгоденим сiткам в методi скiнченних елементiв. Було розглянуто декiлька методiв об’еднання сiток, серед них були: метод вилучення термiнальних вузлiв, мортар-метод, метод Нiцше, метод надбудованого функцiоналу та методи узгодження що використовують перекриттям сiток. Також детально було розглянуто використання метода штрафiв для розв’язання задачi мiнiмiзацiї з обмеженнями та застосовування методу штрафiв в методi скiнченних елементiв. Також був наведенний алгоритм, який надає можливiсть легкого iнтегрування у вже iснуючу систему розрахункiв. Також наведено результати роботи методу, що показуюсь рiзницю мiж роботою звичайної триангуляцiї. А також порiвняння роботи методу при рiзних коефiцiентах у методi штрафiв. Проблема неузгоджених мереж актуальна на сьогоднiшнiй день i пропонує рiзноманiтний набiр рiшень. Метод штрафiв, який детально розглянуто в цiй роботi пропонує легку iнтеграцiю i достатню точнiсть рiшення, i може застосовуватися в рiзних областях математичного моделювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Ремньов В. Г. Використання неузгоджених сіток для вирішення задач метод скінченних елементів : випускна кваліфікаційна робота : 113 Прикладна математика / Ремньов Владислав Геннадійович. - Київ, 2021. - 35 с.