Німецький чинник у британсько-американських відносинах (1933 – 1941)

Дата
2022
Автори
Ткачук Тарас Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена досить актуальній нині проблемі – розвитку британсько-американських відносин упродовж 1933 – 1941 рр., і, передусім, впливу проблеми нацистської Німеччини на їх еволюцію. Під час роботи над дисертацією автор застосував, як загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, узагальнення), методи, запозичені з інших наук (статистичний), так і суто історичні підходи (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, ретроспективний, синергетичний). Водночас, дослідження проведено з огляду на принципи системності (передбачає комплексне дослідження розвитку британсько-американських відносин упродовж 1933 – 1941 рр.), історизму (полягає у розгляді міжнародних відносин напередодні і на початку Другої світової війни в їх еволюції, дотримуючись причинно-наслідкового зв’язку, аналізі впливу подій 1930 – початку 1940-х років на майбутні світові процеси), наукової неупередженості (передбачає власну оцінку автором роботи конкретних історичних подій та процесів за допомогою значної джерельної бази), наукового плюралізму (полягає у використанні позицій представників різних наукових шкіл для формування власної) та критичного аналізу джерел (передбачає комплексну перевірку надійності використаних документів, правдивості інформації, викладеної у них). Результати проведеного дослідження можуть бути застосовані під час написання монографій, підручників та науково-методичних посібників, наукових статей, під час виступів на наукових конференціях, під час лекцій та підготовки до семінарських занять з історії міжнародних відносин 1918 – 1945 рр.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ткачук Т. А. Німецький чинник у британсько-американських відносинах (1933 – 1941) : дисертація ... доктора філософії : 032 – Історія та археологія / Ткачук Тарас Анатолійович. - Київ, 2022. - 250 с.
Зібрання