Топографія культуральних досліджень у Франції

Дата
2022
Автори
Носенок Богдана Едуардівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The dissertation is devoted to the analysis of structural connections and features of culture-based studies. The choice of the dissertation topic is determined by two reasons. First of all, in connection with the European integration processes of Ukraine, as well as with the recent granting to Ukraine of the status of a candidate state for joining the European Union, it is important to understand what place culture-based studies occupy in the European system of sciences. Secondly, until now, Ukrainian humanitarian science has included only isolated samples of works devoted to the understanding of structural connections in culture-based studies in France. This dissertation aims to fill these research gaps and expand the scientific interest in the indicated areas. Keywords: the field of humanities, the cultural approach as a methodology of humanitarian studies, culture-based studies, intellectual history, aesthetics, communication, comparative studies, interdisciplinary studies, culture, philosophy.
Дисертація присвячена аналізу структурних зв’язків та особливостей культуральних досліджень. Вибір теми дисертації обумовлюється двома причинами. По-перше, у зв’язку з євроінтеграційними процесами України, а також із недавнім наданням Україні статусу держави-кандидатки на вступ до Європейського Союзу, важливо зрозуміти, яке місце культурологія займає у європейській системі наук. По-друге, українська гуманітарна наука до цього часу включала лише поодинокі зразки робіт, присвячених розумінню структурних зв’язків у дослідженнях культури у Франції. Ця дисертація має на меті заповнити ці дослідницькі лакуни й розширити науковий інтерес у позначених областях. Ключові слова: поле гуманітарних наук, культурологічний підхід як методологія гуманітарних досліджень, культуральні дослідження, інтелектуальна історія, естетика, комунікація, компаративні дослідження, міждисциплінарні дослідження, культура, філософія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Носенок Б. Е. Топографія культуральних досліджень у Франції : дис. … доктора філософії у галузі філософії : 034 – культурологія / Носенок Богдана Едуардівна. – Київ, 2022. – 216 с.
Зібрання