Синтез нових похідних 1,2-азолів

Дата
2022
Автори
Хуторянський Андрій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
This thesis is devoted to the development of synthetic approaches to functionalized derivatives of (fluoroalkyl)-substituted isoxazoles and pyrazoles. These heterocyclic compounds could be of interest for agricultural chemistry and medicinal chemistry as promising building blocks. The literature review containing 74 references describes approaches to synthesis of similar 1,2-azoles and use of these compounds. The literature data are classified according to the method of the corresponding heterocyclic system formation (according to the selection of strategic bonds) as well as by the mechanism of their formation (homolitic, heterolitic, synchronous). The approach to the synthesis of the heterocyclic system is shown to be strongly dependent upon the type of the heteroatom bonded to the nitrogen atom. Intramolecular cyclizations by different methods as well as intermolecular ways of producing similar 1,2-azoles are described in details. Special attention is given to the reactions of [3 + 2]-cycloaddition and [3 + 2]-cyclocondensation. Particularly, the utilization of such heterocycles as starting materials in the synthesis of functionalized molecules, including the 1,2-azole ring opening is discussed. Keywords: nitrile oxide, [3 + 2]-cycloaddition, alkynes, fluorine, heterocycles, bioisosterism, pyrazole, isoxazole, ynone, regioselectivity, building blocks, X-ray crystallography.
Дисертація присвячена розробці синтетичних підходів до функціоналізованих похідних (флуороалкіл)-заміщених ізоксазолів та піразолів. Зазначені гетероциклічні сполуки можуть представляти значний інтерес для агрохімії та медичної хімії в якості будівельних блоків. В огляді літератури, що містить 74 посилання, описано підходи до синтезу похідних 1,2-азолів та застосування цих сполук. Літературні дані класифіковано за способом утворення відповідної гетероциклічної системи (за вибором стратегічних зв’язків), а також за механізмом їх утворення (гомолітичні, гетеролітичні, синхронні). Показано, що підхід до синтезу певної гетероциклічної системи суттєвою мірою залежить від типу гетероатома, пов’язаного із атомом Нітрогену. Детально розглянуто внутрішньомолекулярні циклізації різними способами, а також міжмолекулярні шляхи утворення похідних 1,2-азолів. Особлива увага приділена реакціям [3 + 2]-циклоприєднання та [3 + 2]-циклоконденсацій. Окремо розглянуто способи застосування зазначених гетероциклів в якості вихідних речовин у синтезі функціоналізованих сполук, в тому числі з розкриттям 1,2-азольного циклу. Ключові слова: нітрилоксиди, [3 + 2]-циклоприєднання, алкіни, флуоровмісні гетероцикли, біоізостеризм, піразоли, ізоксазоли, інони, регіоселективність, будівельні блоки, рентгеноструктурні дослідження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Хуторянський А.В. Синтез нових похідних 1,2-азолів : дис. ... доктора філософії : 102 Хімія / Хуторянський Андрій Вікторович. - Київ, 2022. - 136 с.
Зібрання