Моделі та методи програмованої оптимізації структури сенсорних мереж

Дата
2022
Автори
Петрівський Володимир Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The dissertation presents the developed methods and algorithms that allow to find sensor parameters (radius of coverage, size of intersection of coverage zones) that achieve maximum coverage of the territory with minimal energy consumption and network cost, build optimal trajectories of the territory, evaluate the survivability of the network with the detection of vulnerable network elements. By programmable optimization, we understand the possibility of changing network characteristics (radius of sensor coverage, cross-sectional diameter of coverage zones, topology) during network operation to achieve optimality according to certain criteria (energy efficiency, coverage, network cost). That is, at the stage of software design, we provide the possibility for the user to scale the structure and characteristics of the sensor network, assess survivability and identify vulnerable network elements at the stage of operation.
У дисертаційній роботі представлено розроблені методи та алгоритми, що дозволяють знаходити параметри датчиків (радіус покриття, величина перетину зон покриття) за яких досягається максимальне покриття території при мінімальних енерговитратах та вартості мережі, будувати оптимальні траєкторії обльоту території, оцінювати живучість мережі з знаходженням вразливих елементів мережі. Під програмованою оптимізацією розуміємо можливість зміни характеристик мережі (радіус покриття датчиків, діаметр перетину зон покриття, топологія) під час функціонування мережі для досягнення оптимальності за певними критеріями (енергоефективність, покриття, вартість мережі). Тобто, на етапі проектування програмного забезпечення ми закладаємо можливість масштабування користувачем структури та характеристик сенсорної мережі, оцінки живучості та виявлення вразливих елементів мережі на етапі експлуатації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Петрівський В. Я. Моделі та методи програмованої оптимізації структури сенсорних мереж : дис. … д-ра філософії : 121 Інженерія програмного забезпечення / Петрівський Володимир Ярославович. - Київ, 2022. - 214 с.
Зібрання