Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі

Дата
2017
Автори
Мельничук Олег Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень діяльності релігійних організацій в демократичній державі. У роботі комплексно виокремлено такі особливості сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій в Україні, як: 1) нормативно-правове регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій є різновидом соціального регулювання, за допомогою якого відносини між релігійними організаціями та державними інституціями набувають певної правової форми; 2) має конкретно визначений та цілеспрямований характер, тобто спрямоване на регулювання діяльності зареєстрованих релігійних організацій і державних інституцій та задоволення їх законних інтересів; 3) правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, системи нормативно-правових актів, які забезпечують його ефективність, а також правове регулювання гарантує доведення норм права до їх виконання, що забезпечує урегулювання діяльності релігійних організацій в правовій площині демократичної держави; 4) стан нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій знаходиться в прямій залежності від концепції взаємовідносин між релігійними організаціями та державою;5) у сфері нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій, а також державно-церковних відносин, окрім виключних випадків, діє принцип невтручання, що нівелює можливість прямого впливу на релігійні організації з боку державних інституцій та участь релігійних організацій у державних справах; 6) відокремлення світської та духовної освіти; 7) характеризується застосуванням договірної форми для регулювання відносин між державними інституціями та релігійними управліннями та центрами, але у рамках діючого законодавства не визначено, у якій формі здійснюється така домовленість; 8) державні інституції не користуються методами державно-правового контролю або примусу щодо регулювання діяльності релігійних організацій, якщо така діяльність не порушує законів держави та встановленого суспільного порядку; 9) нормативно-правове регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій згідно з чинним законодавством здійснюється не для забезпечення контролю з боку держави за діяльністю релігійних організацій та державних інституцій, а для гарантування дотримання ними законодавства щодо реалізації гарантування релігійних прав особи; 10) відділення внутрішньоцерковного або канонічного нормативного регулювання діяльності релігійних організацій від нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій у правовому полі держави, що обумовлює підпорядкованість релігійних організацій двом нормативним системам, які регулюють внутрішні та зовнішні відносини у процесі провадження релігійної діяльності; 11) варіативність нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій залежно від обраної організаційної форми реалізації такої діяльності безпосередньо релігійними організаціями; 12) нерозривний зв'язок нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій з релігією та віровченнями – так дана специфічна ознака виявляється у конституційному приписі моральної відповідальності державних діячів та політиків перед Богом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Мельничук О. П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Мельничук Олег Петрович. - Київ, 2017. – 206 с.
Зібрання