Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Дата
2016
Автори
Карась Борис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі доведено, що не всі спори публічно-правового характеру є адміністративними, а лише ті, що виникають на основі правовідносин, віднесених до предмета правового регулювання адміністративного права. У зв’язку з цим, виокремлено основні ознаки спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 1) виникають на основі юридичних конфліктів; 2) особливий суб’єктний склад спору – постраждала особа з однієї сторони і суб’єкт владних повноважень з іншої; 3) виникають з відносин управління, що характеризуються юридичною нерівністю їх учасників; 4) наявність публічного інтересу в однієї зі сторін спору; 5) можуть вирішуватися в адміністративному та судовому порядку. Виявлено структурну неузгодженість нормативно-правових актів різної юридичної сили, що дало можливість встановити правові і фактичні підстави (причини) виникнення спорів у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до яких, зокрема, віднесено: юридичні факти різної правової природи, скарги, адміністративні позови, правопорушення та правоперешкоджання в сфері публічного адміністрування, прогалини в праві і законі, юридичні колізії. Встановлено, що зміст правових гарантій розкривається через сукупність спеціальних норм права, способів, методів та умов, що у своїй сукупності дозволяють людині і громадянину повноцінно реалізувати свої права, свободи, законні інтереси та обов’язки. Виокремлено матеріальні та процесуальні правові гарантії захисту прав і свобод громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Обґрунтовано, що позивачами у справах даної категорії, можуть бути лише громадяни, які, у встановленому законом порядку, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, або їхні представники. Визначено структуру адміністративно-процесуального статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до якої віднесено: адміністративно-процесуальну правосуб’єктність; адміністративно-процесуальні права, свободи і законні інтереси; адміністративно-процесуальні обов’язки. Ґрунтуючись на аналізі судової практики, встановлено, що адміністративне судочинство спрямоване на захист прав, свобод і законних інтересів приватних осіб у публічно-правових відносинах. Проаналізовано процедуру розгляду і вирішення місцевими загальними судами досліджуваної категорії спорів та визначено її особливість – наявність скороченого провадження. Доведено, що процесуальний статус сторін, при розгляді справи у скороченому провадженні, є обмеженим, оскільки втрачається можливість реалізувати цілу низку процесуальних прав.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Карась Борис Олександрович. - Київ, 2016. – 201 с.
Зібрання