Міграційне право у системі адміністративного права України

Дата
2016
Автори
Цекалова Наталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання – визначення сутності, змісту та місця міграційного права в системі адміністративного права. Обґрунтовано позицію, що будь-яке розуміння системи права, в першу чергу, залежить від чинників, які зумовлюють її існування, і, незважаючи на те, що теоретичні доробки вітчизняних учених вказують на існування, щонайменше, двох основних критеріїв розмежування права – предмета і методу правового регулювання і додаткових – принципів, завдань і цілей, цими критеріями таке розмежування не може бути обмежено. Суть останньої тези полягає в тому, що право – це явище багатоаспектне і таке, що перебуває в постійному динамічному розвитку. Такий його розвиток зумовлений розвитком самого суспільства, а також відносин, що знаходять у ньому прояв, а отже, дозволимо собі припустити, що в недалекому майбутньому предмет і метод правового регулювання остаточно втратять роль основоположних чинників систематики права. Доведено, що предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузевих утворень наразі є «пережитком радянської епохи» і здебільшого не спроможні забезпечити ідентифікацію юридичної природи значної кількості правових норм. Вихід із такої ситуації може бути лише один: визнання і подальше розроблення теорії поділу права на приватне і публічне. Обґрунтовано думку, що визначення об’єктивних зовнішніх меж правового регулювання в міграційній сфері дозволяє з’ясувати юридичну природу міграційних відносин. Така юридична природа встановлюється шляхом аналізу цілої низки елементів міграційних правовідносин і, як наслідок, характеристики їх основних ознак. Наприклад, їх публічного характеру, специфічного суб’єктного складу учасників, спеціального об’єкта, направленості на досягнення правового результату у вигляді зміни правового статусу тощо. Уточнено визначення предмета адміністративного права, який утворюється сукупністю суспільних відносин управлінського і неуправлінського (сервісного) характеру, що виникають у процесі здійснення суб’єктом публічної адміністрації на постійній або тимчасовій (делегованій) основі публічного управління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Цекалова Н. І. Міграційне право у системі адміністративного права України : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Цекалова Наталія Ігорівна. - Київ, 2016. – 241 с.
Зібрання