Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

Дата
2016
Автори
Шилін Сергій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі встановлено, що зникнення надпровідності при заміщення феруму йонами купруму в FeSe на рівні 4 % пов’язане із появою статичних магнітних моментів на атомах 57Fe. При прикладенні тиску магнітні моменти стають динамічними, а їх відносна інтенсивність у спектрі зменшується, внаслідок чого надпровідність в Cu0,04Fe0,97Se відновлюється. Показано, що зниження Тс у сполуці при збільшенні тиску вище 8 ГПа викликане плавним структурним переходом у гексагональну ненадпровідну фазу. Показано, що фазова сегрегація на антиферомагнітну матрицю та додаткову надпровідну «фазу» в системі Rb0,8Fe1,6Se2-xSx (x = 0÷2) зберігається при заміщенні селену на сульфур. На основі магнітних досліджень встановлено, що Тс в даній серії сполук знижується при збільшенні вмісту сульфуру, а в повністю заміщеному зразку Rb0,8Fe1,6S2 надпровідність зникає. Показано, що при частковому заміщенні Fe на Cu, а також порушенні стехіометрії по Fe в Rb0,8Fe1,6Se2 фазова сегрегація також зберігається, проте надпровідність повністю зникає.Показано кореляцію надтонких параметрів 57Fe та Тс в серії надпровідників на основі FeSe, що свідчить про залежність ефективності надпровідного спарювання від d-електронної густини, зокрема густини станів поблизу рівня Фермі.У результаті вивчення поведінки електричного опору, у тому числі в зовнішньому магнітному полі, та магнітних досліджень встановлено, що сірководень є першим класичним ВТНП з Тс = 203 K під тиском 155 ГПа. На основі спостереженого ізотопного ефекту, що полягає у зниженні Тс до 131 K в D2S, продемонстровано фононний механізм надпровідного спарювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Шилін С. І. Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском : дис. ...канд. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія / Шилін Сергій Ігорович. - Київ, 2016. – 161 с.
Зібрання