Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства

Дата
2016
Автори
Дьомкіна Оксана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємств сфери інформаційних технологій. Удосконалено визначення поняття ризику інвестування у розвиток персоналу підприємства. Проаналізовано різні методичні підходи до оцінювання ризику та визначено, що найбільш адекватними в поточних умовах методами дослідження ризиків інвестування у розвиток персоналу є експертні методи. Запропоновано оцінювати ризики інвестування у розвиток персоналу на основі методу аналізу ієрархій, що передбачає попарне порівняння факторів ризику для визначення їх важливості. Встановлено, що найбільшим джерелом ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємств галузі інформаційних технологій є недосконала діяльність підприємств щодо управління персоналом та підприємством. Проведено оцінку ризику інвестування у розвиток персоналу на п’яти підприємствах сфери інформаційних технологій, за результатами якої було встановлено, що майже всі вони належать до групи середньоризикових. Представлено практичні рекомендації щодо зменшення ризиків інвестування у розвиток персоналу, що полягають у впровадженні в практику управління підприємством ефективних підходів до управління; застосуванні методів зниження ризику; вдосконаленні процесу оцінювання ризику; також застосуванні засобів соціального партнерства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Дьомкіна О. В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дьомкіна Оксана Володимирівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання