Світогляд особистості як чинник її психологічного благополуччя

Дата
2023
Автори
Грузинова Ксенія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основна мета роботи полягає у виявленні та описі особливостей світогляду особистості як чинника її психологічного благополуччя. Об’єктом дослідження є психологічне благополуччя особистості. Предметом дослідження – світогляд особистості як чинник її психологічного благополуччя. У дисертації представлено та статично перевірено вплив індивідуального світогляду на психологічне благополуччя особистості. Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що вперше: запропоновано теоретичну модель індивідуального світогляду особистості, зміст якого представлений трьома основними структурними компонентами: світопереконання, світоцінності, світоставлення, а також системними компонентами - характеристиками світоглядної пластичності та цілісності. Виявлено структуру індивідуального світогляду, яка включила шість факторів: світограмонію, співжиття зі світом, підкореність світові, світодомінування, світопартнерство, світодружбу; виділені фактори світогляду відображають особливості властивих особистості стратегій взаємодії із зовнішнім та внутрішнім світом; створено емпіричну типологію світогляду особистості, яка складається із п’яти типів: «безневинний», «ідеаліст», «самотній», «загублений», «зневоднений»; визначено особливості благополуччя в залежності від властивого особистості типу індивідуального світогляду. Встановлено модель впливу світогляду особистості на психологічне благополуччя, в якій чинниками є світоглядна пластичність (компонент світопереконання), цінності стимуляції та влади-домінування (компонент світоцінності), прийняття себе, адаптованість, відкритість досвіду (компонент світоставлення); визначено найбільший вплив на благополуччя чинника адаптованості особистості. Емпірично підтверджено вплив наступних факторів світогляду на психологічне благополуччя. Ключові слова: благополуччя, світогляд, особистість, фактори світогляду, типи світогляду, суб’єктивне благополуччя, емоційне благополуччя, психологічне благополуччя, гедоністичне благополуччя, евдемоністичне благополуччя, світ, світосприймання, переконання, цінності, принцип суб’єктності, пандемія, COVID-19, дистанційна діяльність, рекреація.
The dissertation presents and statically verified the influence of individual worldview on the psychological well-being of the personality. The object of research is the psychological well-being of the personality. The subject of the research is the personality's worldview as a factor of psychological well-being. The main purpose of the work is to identify and describe the features of the individual's worldview as a factor of psychological well-being. Key words : well-being, worldview, personality, factors of worldview, types of worldview, life satisfaction, subjective well-being, emotional well-being, psychological well-being, hedonistic well-being, eudaemonistic well-being, world, world-perception, beliefs, values, attitude, world-attitude, self-attitude, principle of subjectivity, pandemic, COVID-19, remote activity, recreation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Грузинова К. М. Світогляд особистості як чинник її психологічного благополуччя : дис. ... д-ра філософії : 053 Психологія / Грузинова Ксенія Михайлівна. - Київ, 2023. – 278 с.
Зібрання