Синтез нових епоксидних смол на основі 2,2'-сульфандіїлдифурану

Дата
2023
Автори
Вербовий Антон Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Були синтезовані дві епоксидні смоли на основі 2,2'-сульфандіїлдифурану. Як вихідна речовина для одержання мономерів був використаний 5,5'-тіобіс(фуран-2-карбальдегід). Також було синтезовано дигліцидиловий ефір бісфенолу А (ДГЕБА). Структуру отриманих мономерів було підтверджено за допомогою 1H ЯМР спектроскопії. Для затвердження було використано 4-метилциклогексан-1,2-дикарбоновий ангідрид. В результаті були отримані два нових термореактивних пластика і перевірені їх механічні властивості за допомогою динамічного механічного аналізу і порівняні з ДГЕБА. Було підтверджено можливість заміни полімерів, виготовлених з використанням нафти, полімерами, зроблених з використанням відновлювальних ресурсів. Ключові слова: фуран, епоксиди, термореактивні пластики, альтернативи ДГЕБА, динамічний механічний аналіз.
Two epoxy resins based on 2,2'-sulfanediyldifuran were synthesized. 5,5'-thiobis(furan-2-carbaldehyde) was used as a starting material to obtain the monomers. Diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) was also synthesized. The structure of the obtained monomers was confirmed by 1H NMR spectroscopy. 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride was used as a curing agent. As a result, two new thermosetting plastics were obtained, and their mechanical properties were checked using dynamic mechanical analysis and compared with DGEBA. The possibility of replacing polymers made using oil with polymers made using renewable resources was confirmed. Keywords: furan, epoxies, thermosetting plastics, DGEBA alternatives, dynamic mechanical analysis.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Вербовий А. В. Синтез нових епоксидних смол на основі 2,2'-сульфандіїлдифурану : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Вербовий Антон Володимирович. - Київ, 2023. - 42 с.