Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі

Дата
2017
Автори
Підгрушна Олена Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження ґрунтується на філософських положеннях про взаємозв'язок і взаємовплив мови і культури народу, зокрема на здобутках таких учених як Б. Ворф, В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір та ін. Дисертація спирається й на надбання перекладознавців з-поза меж України, таких як С. Баснет, В. Виноградов, С. Влахов, В. Комісаров, Ю. Левін, І. Лівий, Ю. Найда, П. Ньюмарк, А. Попович, Дж. Кетфорд, А. Федоров, С. Флорін, Г. Фермеер, К. Чуковський, О. Швейцер та ін, зокрема на погляди науковців на проблему неперекладності. Для дослідження перекладу гумору широко використовувались і результати досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників у сферах лінгвокультурології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, які розкривають різні аспекти досліджуваного явища: його природу, психологію та функції (А. Бергсон, Ю. Борєв, Б. Дземідок, І. Кант, А. Карасик, А. Карасьов, А. Лук, В. Пропп, Б. Шопенгауер та ін.), механізми породження (С. Аттардо, А. Болдирєва, В. Раскін, Дж. Салз, Т. Шульц та ін.), національну специфіку гумору загалом та англійського гумору зокрема (Р. Александер, Б. Блейк, Е. Ізер, А. Карасик, В. Карасик, М. Кулинич, Д. Нільсен, Г. Почепцов, В. Самохіна, К. Фокс), мовні засоби його реалізації (Д. Вавринюк, В. Овсянников, М. Паніна, О. Шонь та ін.), підходи до аналізу та перекладу гумористичних текстів (Н. Абросимова, С. Аттардо, П. Забалбеско, Г. Рітчі та ін.). Методику дослідження продиктовано сукупністю його завдань і комплексна в міру складності кожного завдання. В роботі застосовано аналітичні методи лінгвостилістики, зокрема зіставної для аналізу текстів та їх перекладів як цілісних, комплексних систем, мовні структури яких взаємопов’язані та співвідносяться із позамовними категоріями; структуралістські методи семіотики і поетики для встановлення значень мовних явищ у рамках художнього твору з урахуванням позамовної реальності; естетичні, літературознавчі та герменевтичні знаряддя пояснення, в тім числі описові, генезисні (історико-біографічні) та рецептивістські (декодування «від читача»), аналіз компонентний (сегментний), трансформаційний (перевираження), функціональний, контекстуальний (у вузькому і широкому розумінні) та перекладацький з метою виявлення та зіставлення досліджуваних мовних явищ у текстах оригіналу й перекладу, визначення перекладацьких способів та методів їх відтворення з урахуванням мовних та позамовних чинників, що впливають на процес перекладу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Підгрушна О. Г. Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі : . дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Підгрушна Олена Григорівна. - Київ, 2017. - 227 с.
Зібрання