Кафедра регіональної політики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 81
 • Документ
  Управління інфраструктурою послуг територіальної громади
  (2023) Зелінський Василь Артемович; Колтун Вікторія Семенівна
  Досліджено наукові засади управління інфраструктурою послуг; вивчено світовий досвід у сфері управління публічними послугами; проаналізувано сучасну практику управління інфраструктурою послуг в Україні; визначено основні зміни в системі управління інфраструктурою ТГ в контексті фінансової та секторальної децентралізації; розроблено рекомендації щодо модернізації управління інфраструктурою послуг територіальної громади ( на прикладі Тлумацької ТГ Івано-Франківської області). Ключові слова: інфраструктура, публічні послуги, об’єднані тереторіальні громади, секторальна децентралізація, сфера послуг органи місцевого самоврядування, модернізація управління.
 • Документ
  Лідер та лідерство в органах місцевого самоврядування
  (2023) Зелений Олексій Вікторович; Вакуленко Володимир Миколайович
  Кваліфікаційну роботу присвячено вивченню поняття та сутності категорій «лідер» та «лідерство», ролі та значення лідерів та феномену лідерства в органах місцевого самоврядування, особливостей формування та розвитку лідерів в системі місцевого самоврядування, принципів та функцій лідерства в органах місцевого самоврядування, особливостей діяльності лідерів місцевого самоврядування України на прикладі міських голів України, рекомендацій щодо використання зарубіжного досвіду лідерів та лідерства в системі органів місцевого самоврядування, рекомендацій щодо підвищення авторитету для лідерів місцевого самоврядування сучасної України. Об’єктом кваліфікаційної магістерської роботи є суспільні відносини, які формуються в процесі формування лідерів в органах місцевого самоврядування. Предметом кваліфікаційної магістерської роботи є лідер та лідерство в органах місцевого самоврядування. Ключові слова: територіальна громада, лідер, лідерство, мер, міський голова, функції, принципи, рекомендації, риси.
 • Документ
  Розвиток сфери публічних послуг на рівні територіальних громад
  (2023) Скороход Андрій Валерійович; Колтун Вікторія Семенівна
  У ході дослідження опановано наукові підходи до розуміння сутності поняття “публічна послуга”. Розкрито сутність процесу децентралізації владних повноважень у сфері надання публічних послуг. Узагальнено зарубіжні практики з розвитку сфери надання публічних послуг. Проаналізовано сучасний стан надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Обґрунтовано доцільність застосування програмно- цільового підходу до надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. З’ясовано особливості надання послуг закладами гуманітарної сфери. Наведено заходи щодо розвитку сфери надання онлайн-послуг. Запропоновано напрями вдосконалення публічного управління розвитком сфери надання послуг на рівні територіальних громад. Ключові слова: публічне управління, децентралізація владних повноважень, сфера публічних послуг, онлайн-послуги, територіальні громади, програмно-цільовий підхід.
 • Документ
  Державна політика України щодо приватної медичної допомоги
  (2023) Шимушовський Віталій Романович; Рачинський Анатолій Петрович
  У магістерській роботі проведено теоретичне дослідження концептуальних засад і комплексного механізму державного управління розвитком недержавного сектора охорони здоров’я в Україні, а також проаналізовано теоретичні засади здійснення державної політики з питань підтримки приватної медичної допомоги. Узагальнено, що державне врегулювання медичного послугового ринку визначається як складна багаторівнева система державного впливу. Ця система включає суб’єкти впливу (органи влади), об’єкти впливу (установи, що надають медичні послуги на ринку) та технології впливу (нормативно-правове, організаційне, фінансове та інформаційне забезпечення; методи та інструменти впливу). Досліджено практичні аспекти державної політики щодо приватної медичної допомоги в Україні. Виявлено, що механізм державного регулювання ринку медичних послуг в Україні охоплює різноманітні нормативно-правові та регуляторні інструменти, які застосовує уряд. Оцінено перспективи удосконалення державної політики України щодо приватної медичної допомоги. Ключові слова: приватна медична допомога, охорона здоров’я, недержавний сектор, медичні послуги, державне регулювання, державна політика, громадяни, державна програма, реформування
 • Документ
  Співробітництво територіальних громад як драйвер їх розвитку
  (2023) Євтушенко Василь Геннадійович; Берданова Ольга Володимирівна
  Дипломна робота присвячена дослідженню співробітництва територіальних громад. У першому розділі роботи розглядаються питання сутності співробітництва територіальних громад та його основні форми та нормативно-правові засади співробітництва територіальних громад. Другий розділ присвячений таким питанням: динаміка та структура міжмуніціпального співробітництва в Україні, а також роль громадських інститутів у розвитку співробітництва територіальних громад. Третій розділ детально розглядає зміцнення громадської участі у прийнятті рішень щодо співробітництва громад, розвиток ініціатив та проєктів громадських інститутів та перспективи розвитку громадських інститутів як інструменту співробітництва територіальних громад. Ключові слова: територіальна громада, співробітнитцтво, міжмуніципальне співробітнитцтво, проєкти громадських інститутів.