Кафедра державного управління

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 46
 • Документ
  Інноваційні підходи до антикризового управління в Україні
  (2023) Яценко Юлія Григорівна; Дяченко Світлана Анатоліївна
  Об’єктом роботи є антикризове управління в Україні. Предмет роботи – інноваційні підходи до антикризового управління в України. Метою є визначення основних новітніх підходів до застосування механізмів антикризового управління в Україні в умовах сьогодення. У ході дослідження розглянуто поняття та ознаки, функції та принципи антикризового управління, сформульовано його визначення. Також охарактеризовано провідний зарубіжний досвід з антикризового управління; визначено нормативно-правове забезпечення антикризового управління, визначено основні інструменти та інноваційні механізми; визначено позитивні аспекти для імплементації досвіду зарубіжних країн щодо інноваційних механізмів антикризового управління та запропоновано шляхи удосконалення їх застосування в Україні. Ключові слова: управління, антикризове управління, криза, інноваційні механізми, інструменти, інновація.
 • Документ
  Державна політика у сфері електронного урядування
  (2023) Якуш Олександра Володимирівна; Лікарчук Наталія Василівна
  Метою дослідження є виявлення ефективності державної політики в галузі електронного урядування та визначення можливостей для подальшого його розвитку в Україні. Об'єктом дослідження є формування державної політики у сфері електронного урядування в Україні. Предметом дослідження є державна політика у сфері електронного урядування в Україні. дослідити наукові основи електронного урядування; У ході виконання роботи розкрито методологію оцінки рівня розвитку е-урядування; визначити нормативно-правове забезпечення е-урядування в Україні окреслено вплив держави на рівень розвитку електронного урядування в Україні; виявлено особливості розвитку е-урядування в умовах воєнного стану в Україні; надано рекомендації щодо підвищення рівня розвитку електронного урядування за допомогою процедури е-голосування на загальнонаціональних виборах України.
 • Документ
  Децентралізація органів державного управління: фактори, ознаки, підходи та види
  (2023) Шролик Наталія Олександрівна; Гребоножко Андрій Петрович
  Метою є з’ясування теоретичних та історичних аспектів децентралізації органів публічного управління та формування пропозицій щодо удосконалення інституту децентралізації в сучасних умовах. Об’єктом роботи є процеси децентралізації в органах державного управління. Предмет роботи – фактори, ознаки, підходи та види децентралізації органів державного управління. У ході дослідження розглянуто поняття та ознаки децентралізації, а також сформульовано історичну періодизацію процесів децентралізації органів державного управління; охарактеризовано фактори та чинники децентралізації органів державного управління, в тому числі, визначено основні завдання, що мають бути досягнуті в процесі децентралізації, а також описано фінансові інструменти такого процесу; визначено досвід зарубіжних країн щодо впровадження інституту децентралізації органів державного управління та запропоновано шляхи удосконалення інституту децентралізації в Україні. Ключові слова: органи публічного управління, децентралізація,територіальна громада, місцеве самоврядування, влада, субсидіарність, повноваження.
 • Документ
  Організаційно-правові засади електронного голосування: перспективи для України
  (2023) Соловйов Артем Олегович; Ткаченко Ігор Валентинович
  Дослідження присвячено аналізу поняття, особливостей та видів системи електронного голосування. Проаналізовано зарубіжний досвід та міжнародні стандарти використання технологій електронного голосування у виборчому процесі. Окрема увага звертається на вивчення досвіду застосування Інтернет- голосування в Естонії. Запропоновано механізм розробки та впровадження Інтернет-голосування у виборчий процес України. Ключові слова: електронне голосування, Інтернет-голосування, електронна демократія, вибори, виборчий процес, виборче законодавство.
 • Документ
  Сучасні тенденції формування іміджу державного службовця
  (2023) Шевчишин Оксана Ігорівна; Лікарчук Наталія Василівна
  Мета магістерської роботи полягає в теоретико-методологічному дослідженні феномену «імідж державного службовця» та формуванні позитивного іміджу державного службовця. У ході виконання роботи здійснено теоретико-методологічне дослідження феномену імідж, досліджено його етимологія і семантику поняття; здійснено наукову розвідку іміджу державного службовця як об’єкту дослідження; проаналізовано базові характеристики іміджу державного службовця і процес його формування; розглянути фактори формування, що впливають на формування позитивного іміджу державного службовця; виявлено основні напрямки формування іміджу державного службовця в Україні, розглянувши як позитивні, так негативні риси державних службовців в Україні; розглянуто шляхи формування позитивного іміджу державного службовця в Україні в контексті світових тенденцій. Ключові слова: імідж державного службовця, фактори формування іміджу державного службовця, формування іміджу державного службовця, професіоналізм, компетентність, моральні якості.