Кафедра романської філології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 13
 • Документ
  Лінгвопрагматичні особливості деривації у романах Л. Капуани (на прикладі романів “Джачінта” та “Маркіз Роккавердіна”)
  (2023) Селіверстова Анастасія; Охріменко Валерія Ігорівна
  Мета роботи - дослідити явище словотвору та лінгвопрагматичні особливості деривації у романах Л. Капуани «Джачінта» та «Маркіз Роккавердіна». Об'єктом дослідження виступають деривати та деривативні конструкції, які досліджуються у контексті комунікативно-прагматичної парадигми з урахуванням тогочасних етнографічних, історичних та культурологічних компонентів суспільного життя півдня Італії, описаного у літературі веризму в романах Л. Капуани. Предметом дослідження є лінгвопрагматичний потенціал афіксальних дериватів. У ході дослідження проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені словотвору, та з’ясовано значення основних лінгвістичних дефініцій у сфері словотвору; проаналізовано визначення термінів «словотвір» та «деривація» у контексті зміни лінгвістичних парадигм; охарактеризовано основні види деривації в італійській мові; визначено лінгвістичні особливості епохи веризму та особливості стилю Л. Капуани; досліджено лінгвопрагматичний потенціал функціонування дериватів у романах представника італійського веризму Луїджі Капуани «Джачінта» та «Маркіз Роккавердіна».
 • Документ
  Аргентинська національна лінгвокультурна лексико-семантична компонента сучасної іспанської мови (на матеріалі твору Педро Майрали Salvatierra)
  (2023) Ріпенко Дарія; Корбозерова Ніна Миколаївна
  Метою даної магістерської роботи є вивчення особливостей аргентинської національної лінгвокультурної лексико-семантичної компоненти на матеріалі твору Педро Майрали Salvatierra. Об'єктом дослідження є аргентинська національна лінгвокультурна лексико-семантична компонента іспанської мови, а предметом - твір Педро Майрали Salvatierra. У ході дослідження вивчено тематичні та стилістичні особливості аргентинської національної лінгвокультурної лексики; виявлено лексичні одиниці, що є характерними для даної лінгвокультурної групи; з'ясовано відмінності цієї лексики від прийнятої норми іспанської мови; вивчено структуру лексичної системи іспанської мови в Аргентині; виявлено особливості національної лексико-семантичної компоненти та її взаємозв'язку з історією та культурою країни.
 • Документ
  Лінгвопрагматичні аспекти маніпулятивних стратегій у мовленні персонажів роману а. мандзоні «Заручені»
  (2023) Павлів Ольга; Охріменко Валерія Ігорівна
  Мета роботи полягає у встановленні кореляції між маніпулятивною стратегією, тактиками її реалізації і вербальною та невербальною поведінкою маніпулятора та жертви, що співвідносяться зі стилістичними фігурами, які вживає Мандзоні при описі відповідної поведінки персонажів Об’єктом дослідження є мовні засоби на позначення вербальної та невербальної поведінки маніпулятора, що реалізує певну маніпулятивну стратегію, та його жертви. Предметом дослідження є лінгвопрагматичний потенціал мовних засобів на позначення вербальної та невербальної поведінки маніпулятора та його жертви. У ході дослідження проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували маніпуляцію свідомістю як різновид соціально-психологічного впливу: проаналізовано та дано визначення понять мманіпуляція» та «маніпулятивна стратегія». Розглянуто класифікації маніпулятивних стратегій і обрати стратегії, релевантні для цілей дослідження. Встановлено кореляцію між певною маніпулятивною стратегією, тактиками її втілення і вербальною та невербальною поведінкою маніпулятора та жертви. Визначено лінгвопрагматичний потенгціал стилістичих фігур, які вживає А.Мандзоні при описі маніпулятивної поведінки персонажів.
 • Документ
  Моделювання здорового способу життя в іспаномовній медіа комунікації : когнітивний і прагматичний аспекти мовної репрезентації
  (2023) Шрамко Альона; Гетьман Зоя Олексіївна
  Мета роботи: дослідити особливості мовної репрезентації комунікативних стратегій і тактик в іспаномовній медіакомунікації за тематичним спрямуванням “здоровий спосіб життя”, а також проаналізувати статті за методом порівняння та концептуального аналізу символів. Обʼєктом дослідження є репрезентація теми здорового способу життя в іспанських засобах масової інформації. Предметом дослідження є моделювання здорового способу життя в іспаномовній медіакомунікації, а саме когнітивний і прагматичний аспекти мовної репрезентації. У ході дослідження розкрито сутність понять: “прагматика”, “комунікативні стратегії і тактики”, “мовленнєвий акт”, “когнітивістика”; проаналізовано запропоновані українськими та іноземними лінгвістами класифікації комунікативних стратегій і тактик; досліджено етапи становлення науки когнітивної лінгвістики; створено власну класифікацію статей на основі тематичного згрупування текстів, що репрезентують моделювання здорового способу життя в іспаномовній періодистиці; зʼясовано комунікативні інтенції адресанта на прикладі ряду статей та визначити конкретні стратегії і тактики; проведено лінгвістичний аналіз засобів мовної репрезентації комунікативних стратегій і тактик; створено власну концептуальну схему на основі ряду образних символів та виокремленні концептуального референта.
 • Документ
  Комунікативні стратегії відображення війни в Україні у французьких ЗМІ
  (2023) Матвієнко Анастасія; Клименко Лада Вікторівна
  Мета дослідження полягає у виявленні та систематизації комунікативних стратегій, що використовуються у текстах французьких періодичних видань для створення медіаобразу війни в Україні. Об’єктом дослідження є медіаобраз війни в Україні. Предметом аналізу є комунікативні стратегії, що застосовуються для створення медіаобразу війни. У ході виконання роботи систематизовано основні трактування поняття «комунікативна стратегія» та підходи до її дослідження; зроблено теоретичний огляд підходів до дослідження медійного дискурсу, визначено функції заголовків у періодичних виданнях; проаналізовано та охарактеризовано комунікативні стратегії, що реалізуються у французьких ЗМІ для формування медіаобразу війни в Україні; проведено аналіз взаємодії вербальних та невербальних засобів комунікативного впливу; визначено, охарактеризовано та проаналізовано на конкретних прикладах використання прагмалінгвістичних засобів, найбільш застосованих для реалізації комунікативних стратегій авторів статей.