Кафедра теоретичної кібернетики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 82
 • Документ
  Настільні комп’ютерні ігри з елементами штучного інтелекту
  (2023) Руслан Рибачок; Пашко Анатолій Олексійович
  Під час виконання цієї кваліфікаційної роботи було проаналізовано основні відомості про штучний інтелект та сфери, в яких він використовується, зокрема й настільні комп’ютерні ігри. Також був проведений аналіз алгоритмів пошуку найкращого ходу в настільних комп’ютерних іграх та огляд існуючих програмних рішень. Для перевірки алгоритмів знаходження правильного ходу було розроблено програмний додаток на мові програмування Python, за допомогою інтегрованого середовища PyCharm. Додаток простий у викорситанні та дозволяє користувачу грати в настільну комп’ютерну гру шахи проти рушія зі штучним інтелектом на основі таких алгоритмів як Minimax, Альфа-Бета обрізка та дерево пошуку Монте-Карло. За допомогою програми вдалося порівняти ці алгоритми і було визначено, що найшвидшим алгоритмом для пошуку правильного ходу є Альфа-Бета обрізка. Найгіршим, у свою чергу – дерево пошуку Монте-Карло. Розроблений додаток може використовуватися як для тренування гри в шахи, так і для створення та порівняння нових алгоритмів пошуку найкращого ходу у настільних комп’ютерних іграх. Доцільним є продовження розробки додатку для впровадження та аналізу нових алгоритмів, а також оптимізації уже розроблених.
 • Документ
  Використання генетичних алгоритмів в прикладних задачах
  (2023) Єрмоленко Олександр; Пашко Анатолій Олексійович
  Генетичні алгоритми працюють з задачами великої розмірності та забезпечують велику кількість розв‘язань, але неможливо довести їх оптимальність, а якість розв‘язку та швидкість роботи сильно залежать від обраних початкових значень У даній роботі було проведено дослідження щодо пошуку оптимальних розв’язків для транспортної задачі. Були розглянуті історичні аспекти формулювання проблеми транспортування та побудови найдешевшого маршруту. Теоретично були описані та розглянуті точні (алгоритм повного перебору) та наближені (генетичні алгоритми) способи знаходження оптимального маршруту за певним критерієм. Для експериментального дослідження були реалізовані алгоритми, такі як повний перебір, генетичний алгоритм з використанням мови програмування Python. Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки: • Для невеликої кількості точок маршруту (n < 5) алгоритм повного перебору є ефективним, оскільки він забезпечує точний результат та працює достатньо швидко. • Алгоритми з використанням генерації випадкових послідовностей та порівнянням поточного згенерованого маршруту з попереднім мінімальним є простішими у реалізації, але можуть працювати повільніше та давати гірші результати при сильних обмеженнях на час обчислення. Порівняння знайдених маршрутів для кожного методу дозволяє наочно переконатись, що знайдені шляхи є оптимальними згідно з встановленими критеріями. Робота підтверджує важливість використання ефективних алгоритмів для розв'язання транспортної задачі та надає висновки щодо найкращих підходів для досягнення оптимальних результатів.
 • Документ
  Розроблення гри-квесту у тривимірному просторі з використанням засобів Unity
  (2023) Назарчук Сергій; Карнаух Тетяна Олександрівна
  Під час виконання бакалаврської роботи було розроблено гру в жанрі квест, зокрема було запрограмоване керування персонажа від першої особи та переміщення персонажа по віртуальному світу. Була створена велика кількість екземплярів об’єктів взаємодії, що використовувалися у подальшому проєктуванні головоломок. При проєктуванні головоломки «Кольорові кнопки» була розроблена ідея, про проходження головоломки за найменшу кількість ходів. Під час проєктування головоломки «Відбиваючі лазери» було реалізовано головоломку з лазерами, що повинні попасти на тепловий елемент, відбиваючись один від одного. За приклад головоломки була взята реалізація головоломки з відеоігор Witcher 3: Wild Hunt (2015) та Hogwarts: Legacy (2023). При проєктуванні головоломки «Лабіринт» було обрано та адаптовано алгоритм Прима для генерації лабіринту. Для розроблених для гри головоломок було виконано грубі оцінки скільки різних варіантів завдань можна згенерувати та досліджено розв'язність. Можливості для покращення гри можуть бути наступними: • Додати випадкову генерацію ланцюгів з головоломками з постійним нарощуванням складності. • Додати нові шаблони головоломок. • Розробити навчальний рівень для швидкого ознайомлення з грою.
 • Документ
  Оптимізація маршрутів на основі мурашиних алгоритмів
  (2023) Заяць Єлизавета; Пашко Анатолій Олексійович
  Планування шляху та навчання є актуальними темами в світі. У цій роботі головним чином представлено оптимізований алгоритм мурашиного колонії у плануванні шляху для пошуку оптимального туристичного маршруту на гірській місцевості. Була виконана наступна робота: представлено принцип планування оптимального шляху з урахуванням перешкод і створено математичну модель гірської місцевості. Для моделювання середовища використовується метод сітки, найбільш підходящий для тривимірного простору, і нарешті тривимірний простір розбивається на вузли у просторі. Знаходження оптимального шляху полягає в виборі набору мінімальних точок зі стартової точки до цільової точки серед цих вузлів, а вузли в наборі утворюють оптимальний шлях у тривимірному просторі. Поставлена мета роботи досягнута. В роботі було використане програмне забезпечення Intellij IDEA та мова програмування Java для експериментальної реалізації покращеного алгоритму для тривимірного простору за допомогою проекції на двовимірний візуалізації планування маршрутів. Алгоритм мурашиної колонії був покращений шляхом зміни параметрів для підвищення ефективності планування маршруту туристів.
 • Документ
  Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологіях
  (2023) Мальований Дмитро; Пашко Анатолій Олексійович
  В роботi "Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологiях"дослiджується гомоморфне шифрування, зокрема BGV (Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan) схема. Гомоморфне шифрування є принципово новим пiдходом до захисту конфiденцiйних даних, який дозволяє виконувати обчислення над зашифрованими даними, зберiгаючи їх у зашифрованому виглядi. Це забезпечує високий рiвень конфiденцiйностi та захисту iнформацiї, що є особливо важливим у сферах, де зберiгаються чутливi данi, наприклад, в банкiвськiй сферi. У рамках дослiдження проведена теоретична експертиза гомоморфного шифрування. Були вивченi математичнi принципи, на яких ґрунтується гомоморфне шифрування, включаючи алгебраїчнi структури та протоколи шифрування. Для зрозумiння основних концепцiй та технiчних деталей гомоморфно го шифрування було проаналiзовано рiзнi пiдходи, методи та алгоритми, якi лежать в основi BGV схеми. Вивчення властивостей гомоморфного шифру- вання, таких як гомоморфнiсть додавання та множення, а також операцiй перетину та об’єднання, було проведено для оцiнки його потенцiалу в застосуваннi до захисту даних. Додатково, були дослiдженi сучаснi протоколи та алгоритми, якi дозволяють оптимiзувати та полiпшити ефективнiсть гомоморфного шифрування, зокрема у контекстi обробки великих обсягiв даних. Це включало аналiз методiв оптимiзацiї, таких як гомоморфна оцiнка, технiки упаковки та iншi методи зменшення обчислювальної складностi.