Кафедра релігієзнавства

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 31
 • Документ
  Християнська сакральна архітектура: зміст, символіка та трансформації форм
  (2021) Мартинова Анастасія Андріївна; Фенно Ірина Миколаївна
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано символіку та принципи формування функціонально-просторової і архітектурно-художньої композиції християнських храмів.
 • Документ
  Сміх у контексті релігійних традицій
  (2021) Федосенко Ілля Олександрович; Сарапін Олександр Васильович
  У ході виконання роботи було здійснено розгляд сміхового компоненту у сфері релігійного. Розкривання даної теми відбувалося на прикладах різних релігійних традицій. Від юродства, існуючого на християнському грунті, через Ходжу Насредіна до традиції дзен. Також окремо було розглянуто ритуальний сміх. досліджено явища сміху в контексті релігійних традицій . В контексті виконання дослідження було розглянуто сміх у філософському дискурсі, розглянуто сміхове начало у релігійному аспекті (феномен юродства, середньовічну сміхову культуру, фігуру Ходжи Насреддіна), а також деякі дотичні теми, а саме: метафізику сміху та сміх у відношенні до гри. Розглянуто тему сміх і ритуал (масажний ритуал, сміх у поховальних обрядах, сміх у викладках В. Я. Проппа, сміх у традиції дзен).
 • Документ
  Аналіз моделі нормативної регламентації правового статусу релігійних організацій у законодавстві України
  (2022) Примак Ольга Володимирівна; Сарапін Олександр Васильович
  Проаналізувавши зміст, умови набуття та позбавлення правового статусу релігійними організаціями як структурних елементів відповідної їх моделі нормативної регламентації, було зроблено висновок, що відсутня послідовність нормативної реалізації у галузевих, рівно як і негалузевих сферах правової системи, що відповідно паралізує повноцінну методику здійснення державної політики у сфері релігії, а також звужує автономію релігійних організацій та можливість захисту прав невіруючої частини громадян. Відсутність послідовної цілісної моделі нормативної регламентації можна пояснити кон’юнктурністю внесення змін до законодавства, як було могли помічено у випадку конфронтації статусів релігійних громад та релігійних організацій,що позбавляє державу можливості створення довготривалої систематичної політики законодавства та управління, що впливає на зміст та реалізацію прав людини в України, а особливо свободи віросповідання. У дослідженні було розкрито специфіку, структуру та форми правового статусу релігійних об’єднань; охарактеризовано поняття та структуру моделі правової регламентації статусу релігійних об’єднань та організацій і досліджено їх зв’язок з феноменом ДКВ; установлено правові джерела української законодавчої бази, що регламентують правовий статус релігійних організацій. Охарактеризовано правові принципи українських ДКВ як законодавчих передумов регламентації змісту статусів релігійних організацій та їх регламентації; проаналізовано зміст,умови набуття та позбавлення правового статусу релігійними організаціями; надано рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства у сфері нормативної регламентації правового статусу релігійних організацій.
 • Документ
  Особливості розвитку християнської архітектури під впливом догматичних положень (I - XVII століття)
  (2021) Осіньковські Михайло Дмитрович; Шавріна Ірина Валентинівна
  Вивчення храмового зодчества поряд з християнськими догматами дозволяє виявити характерний взаємозв’язок, світоглядні особливості, сакральне ядро, його духовну домінанту, для кожної епохи. В даному дослідженні проаналізовано наукову літературу за темою з історії, архітектури, філософії та подано загальне визначення характеру формування архітектурних форм церковних споруд міст Західної та Центральної Європи в період з I до XVII століття. Створено теоретичне обґрунтування для аналізу архітектурних форм християнської храмової забудови, а також впливу філософсько-релігійних та догматичних чинників розвитку католицизму на характер та стильовий напрям культури Західної та Центральної Європи. Наведено оглядові історично-архітектурні приклади становлення храмового зодчества в період формування християнства та направлення католицтва. Розглянуто особливості світоглядної та філософсько-релігійної думки, доктринального віровчення католицизму у період формування та розвитку християнства у Західній та Центральній Європі.Визначено основні особливості, які вплинули на характер церковних споруд, об’єднавши дані з різних аспектів: історичного, культурного, філософсько-релігійного, догматичного. Окреслено зміни стильового напрямку в мистецтві християнського зодчества, визначено найосновніші. Надано відомості про типи християнських будівель та виокремлено структуру, головні характерні риси до кожного періоду: ранньохристиянського, романського, готичного, ренесансного та барокового.Зроблено висновок щодо важливості впливу філософсько-релігійної думки та догматичних положень на формування храмової католицької архітектури.
 • Документ
  Євангельські чудеса в християнській традиції: символізм в їх інтерпретаціях
  (2021) Райчинець Єлизавета Федорівна; Фенно Ірина Миколаївна
  В результаті дослідження було виявлено, що релігієзнавчий підхід до поняття чуда узагальнено тлумачить його від латинського mirare “здивування” - як надзвичайні події, що викликають “подив”, а також, слідуючи Д. Юму, досліджують інтерпретацію чудес як “порушень законів природи”, вважаючи природні причини недостатніми для їх пояснення, а, отже, такими, що неможливо пояснити раціонально. В роботі було проаналізовано поняття чуда і виявлено його суттєві риси у релігієзнавчому контексті; охарактеризовано релігієзнавчий та теологічний підходи до розуміння символу (через аналіз теорій М. Еліаде та П. Тілліха) ; подано стислий огляд філософських інтерпретацій чуда, виявлено їх сутнісні характеристики та символічні аспекти; досліджено особливості феномена чуда в контексті біблійного наративу; виявлено та проаналізовано символізм в сучасних теологічних інтерпретаціях євангельських чудес.