Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 10
 • Документ
  Вплив мелатоніну на морфо-функціональний стан сім’яників та їх придатків у щурів за умов ожиріння
  (2023) Матюшенко Святослав Олександрович; Калиновський В.Є.
  У ході дослідження виявлено, що розвиток ожиріння спричиняє гістологічні зміни сперматогенного епітелію у вигляді його вакуолізації та розривів, що, однак не призводить до достовірних змін морфометричних параметрів сім’яників; Введення мелатоніну, як за умов нормального раціону, так і висококалорійної дієти, призвело до пригнічення сперматогенезу, що проявлялось у достовірному зменшенні діаметру звивистих сім’яних канальців та висоти сперматогенного епітелію; Виявлено пригнічення тестикулярного стероїдогенезу за введення мелатоніну, яке проявилось у компенсаторному зростанні площі перерізу ядер клітин Лейдіга; Виявлено, що розвиток ожиріння спричиняє пригнічення функціональної активності придатків сім’яників щурів; Введення мелатоніну як за умов нормального раціону, так і висококалорійної дієти, призвело до розвитку різнонаправлених змін морфо-функціонального стану епітелію придатків сім’яників
 • Документ
  Аналіз проліферативного статусу новоутворень молочної залози у пацієнток із різним клінічним профілем
  (2023) Козловська Катерина Ігорівна; Скрипник Наталія Вячеславівна
  У ході виконання роботи проведено морфологічне дослідження зразків операційного матеріалу РМЗ. Визначено молекулярні підтипи зразків тканини у вибірці відповідно до значень експресії ER, PR та HER2/neu. Продемонстровано зростання проліферативного потенціалу новоутворень молочної залози із зменшенням ступенем диференціювання, та у новоутворень більш агресивних (HER2 позитивного та Базального) молекулярних підтипів, а також із експресією HER2/neu. Виявлено зменшення проліферативної активності новоутворень в пухлинах, в яких фіксувалася позитивна експресія ER та PR. Показано зменшення рівня експресії гену МКІ67 на рівні білка із віком хворих, та з збільшенням кількості пологів. Не виявлено залежності між рівнем експресії Кі-67 та розміром новоутворень, статусом ураження регіонарних лімфатичних вузлів, кількістю абортів а також менопаузальним статусом. Для валідації те перевірки отриманих статистичних результатів проведено біоінформатичний аналіз експресії Кі-67 в зразках РМЗ в залежності від досліджуваних клініко-патологічних характеристик. Виявлено вищі показники безрецидивної та загальної виживаності у пацієнтів із низькими рівнями експресії Кі-67.
 • Документ
  Порівняльна характеристика клітинних культур людини різних джерел походження для цілей автоматизованого біотехнологічного виробництва
  (2023) Хмельницька Юлія Миколаївна; Вороніна Олена Костянтинівна
  У кваліфікаційній роботі було порівняно ключові морфологічні, фенотипові, біохімічні характеристики культури мезенхімальних стовбурових клітин людини, що виділені з менструальної крові, клітин похідних нервового гребня та жирової тканини. МСК виділені з менструальної крові, нервового гребня, кісткового мозку та жирової тканини мають різний характер та динаміку росту, синтетичну активність та метаболічний профіль. Всі досліджені культури МСК мають однаковий фенотип мезенхімальних стовбурових клітин (CD73+, CD90+, CD105+), що зберігається з 1 по 9 пасаж. МСК виділені з менструальної крові, нервового гребня, кісткового мозку та жирової тканини характеризуються різним адаптивним періодом. МСК виділені з менструальної крові та нервового гребня активно метаболізують білок з 1 по 7 пасаж, а з 8 по 9 пасаж спостерігається зменшення утилізації білка в культуральному середовищі. МСК з жирової тканини та кісткового мозку активно споживають білок лише з 4 по 6 пасаж, що свідчить про їх синтетичну активність в цей період. Фактори росту, що синтезуються культурами МСК залежить від пасажів та джерела виділення. МСК з менструальної крові продовжують активно секретувати M-CSF на 7-9 пасажах. Найвищий рівень концентрації VEGF був в к-середовищі МСК з жирової тканини, найбільша концентрація EGF спостерігалася на 3 пасажі МСК з кісткового мозку. Культура МСК з нервового гребня продукувала найбільшу кількість FGF-2 на 5 пасажі. МСК виділені з менструальної крові піддаються синхронізації на 7 добу безперервного культивування, МСК виділені з жирової тканини та кісткового мозку піддаються синхронізації на 14 та 21 добу.
 • Документ
  Морфологічні особливості епітелію шийки матки та цервікального каналу у жінок з алкоголізмом, тютюнокурінням та наркоманією
  (2023) Дмитерчук Богдан Володимирович; Пустовалов А.С.
  Метою роботи було виявити морфологічні особливості епітелію шийки матки та цервікального каналу жінок жінок, що постійно зловживають етиловим спиртом, нікотином, метадоном. На підставі загальноцитологічних методів дослідження було виявлено особливості клітин епітелію піхвової поверхні і цервікального каналу шийки матки На підставі загальноцитологічних методів дослідження проведено морфометричний аналіз клітинного складу мазків з піхвової поверхні та цервікального каналу шийки матки з урахуванням клітин запальної інфільтрації (нейтрофілів, лімфоцитів) та макрофагальної реакції у порівняльному аспекті. Визначено морфологічні зміни епітелію шийки матки жінок репродуктивного віку із шкідливими звичками. Цитологічні дослідження мазків з шийки матки та цервікального каналу жінок, що зловживали наркотиками, алкоголем та з тютюнокурінням виявили виражену нейтрофільно-лімфоцитарну інфільтрацію з наявністю клітин хронічного запалення гістіоцитів, багатоядерних клітин та інших ознак гострого запального процесу на відміну від контрольної групи. В груп жінок, що зловживають наркотиками, алкоголем та з тютюнокурінням достовірно вищі показники типів мазків з неопластичними змінами, ВПЛ-позитивним статусом, ознаками запальної інфільтрації, морфологічними змінами клітин епітелію на відміну від контрольної групи. Це свідчить, що жінок даних груп можна віднести до пацієнток з ознаками змін предракового стану.
 • Документ
  Аналіз бластуляції ембріонів і частоти настання вагітності при заплідненні сперматозоїдами, отриманих методом екстракції яєчок TESE
  (2023) Артеменко Марина Олегівна; Пазюк Любов Михайлівна
  Метою кваліфікаційної роботи є аналіз частоти бластуляції ембріонів і настання вагітності при заплідненні спермотозоїдами, отриманих методом екстрації яєчок TESE у чоловіків з азооспермією. При проведенні ІКСІ одержано високі показники бластуляції ембріонів при заплідненні ооцитів жінок сперматозоїдами, отриманих за допомогою методу TESE у чоловіків з азооспермією. Кріоконсервація сперматозоїдів, отриманих методом TESE, не впливає на частоту бластуляції ембріонів та настання вагітності у жінок. Частота бластуляції між донорськими та ооцитами пацієнток при заплідненні сперматозоїдами, отриманих за допомогою TESE, не має достовірних відмінностей. Отримано позитивні результати показників вагітності жінок при заплідненні сперматозоїдами, отриманих методом TESE, порівняно з не вагітними жінками при достовірних змінах рівней ФСГ, ЛГ та інгібіну В на тлі інших гормонів у чоловіків.