Кафедра загальної психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 49
 • Документ
  Взаємозв’язок індивідуально-психологічних властивостей та мотивації особистості працівників інформаційних технологій
  (2022) Потьомін Ігор Олексійович; Юрчинська Ганна Кирилівна
  У роботі був виконаний теоретичний аналіз питання особистісних та мотиваційних характеристик працівників сфери інформаційних технологій. У зв’язку з постійними змінами у буденності, різкими підйомами і спадами тенденцій запиту на фахівців ІТ сфери від внутрішнього та зовнішнього ринку праці зростає потреба у дослідженнях моделей індивідуально-психологічних характеристик та кар’єрної мотивації особистості. Виявлено наступну статево-вікову відмінність особистісних та мотиваційних характеристик: особистісні відмінності за статтю показали, що чоловіки у порівнянні з жінками більш впевнені в собі, менше піддаються подразникам та стійкіші до емоційних перешкод. Встановлено характер взаємозв’язку особистісних та мотиваційних характеристик спеціалістів: кар’єрно-мотиваційні шкали не корелюються між собою; сприймання корпоративних задач як своїх пов’язане з прив’язаністю та відповідальністю фахівця; прив’язаність, самоконтроль та експресивність мають сильні взаємозв'язки; рівень зацікавленості та навчаємості пов’язаний з відповідальністю.
 • Документ
  Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру
  (2023) Альжарадат Суад Мохаммедівна; Терлецька Лариса Гаріївна
  Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що рівень розвитку комунікаційних навиків у дітей з проявами аутизму є нижчим, ніж у дітей, котрі не мали даного діагнозу. Найбільшу складність для дітей з розладами аутистичного спектру, як свідчать результати емпіричного дослідження, становили завдання, котрі вимагали формування різних смислових конструкцій у іграх «Розповідь» та «Діалог». АВА можна застосувати для корегування поведінки дітей з РАС з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини. АВА-терапія допомагає дітям з розладом аутистичного спектру: краще взаємодіяти з іншими; підвищення здатності до навчання; коригувати поведінкові відхилення; досягти нормального рівня інтелектуального розвитку дітей певного віку; засвоїти необхідні навички для наступного самостійного життя. За результатами проведеного контрольного емпіричного дослідження було встановлено позитивні зрушення у комунікаційних навиках дітей з РАС за умови використання методу АВА-терапії. Ключові слова : розлади аутистичного спектру, аутизм, АВА-терапія, діти з РАС, комунікаційні навики.
 • Документ
  Взаємозв'язок кар'єрної мотивації та професійного благополуччя HR спеціаліста
  (2023) Снегір Володимир Володимирович; Юрчинська Ганна Кирилівна
  Метою дипломної роботи є дослідження взаємозв'язку між кар'єрною мотивацією та професійним благополуччям НR-спеціаліста, а також вивчення психологічних факторів, які впливають на цей взаємозв'язок. Основною задачею дослідження є визначення, які кар'єрні мотиви сприяють підвищенню професійного благополуччя НR-спеціаліста та які психологічні механізми лежать в основі цього зв'язку. Висновок дослідження підтверджує наявність взаємозв'язку між кар'єрною мотивацією та професійним благополуччям у НR-спеціалістів. Згідно з результатами, автономна мотивація має сильну позитивну залежність з професійним благополуччям, що свідчить про те, що особиста внутрішня потреба та задоволення від роботи впливають на успіх 1 задоволеність праці. Зокрема, HR-спеціалісти з вищим рівнем автономності мають більше професійне задоволення та досягають більших успіхів у своїй професійній діяльності. Ключові слова : автономна мотивація, професійне задоволення, кар'єрні мотиви, професійна діяльність, HR-спеціалісти.
 • Документ
  Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених українських мігрантів на території Німеччини
  (2023) Абрамова Анастасія Сергіївна; Ананова Іванна Валентинівна
  У ході теретичного аналізу з’ясовано, що соціально-психологічна адаптація є процесом, за допомогою якого індивід стає здатним вписатися у нове соціальне та культурне середовище, засвоїти його цінності, норми, соціальні ролі та встановити позитивні міжособистісні взаємини з оточуючими. Цей процес включає адаптацію до нових соціальних, культурних та економічних умов, зміни ідентичності, переоцінку цінностей та перебудову соціальної мережі. Соціально-психологічна адаптація може відбуватися на різних рівнях, включаючи індивідуальний, груповий та соціокультурний. Вона впливає на рівень стресу та на емоційну сферу особистості. Порівняльний аналіз отриманих результатів у емпіричній частині серед групи мігрантів та немігрантів показав, що нижчий рівень адаптації характерний саме групі мігрантів. Це може бути пов'язано зі складнощами в освоєнні нової культури, мови та соціально-економічного середовища. Проблеми адаптації українських мігрантів проявляються на таких рівнях: у психологічному плані група мігрантів має труднощі самосприйняття, прийняття інших та, власне, адаптації. Ключові слова : адаптація, мігранти, рівень стресу, соціально-психологічна адаптація, соціальне середовище, культурне середовище, українські мігранти.
 • Документ
  Психологічні особливості резильєнтності сучасних студентів
  (2023) Березовський Дмитро Олександрович; Погорільська Наталія Іванівна
  Мета дослідження полягає у визначенні психологічних чинників формування резильєнтності. У ході виконання дослідження здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з проблематики дослідження, визначено зв’язок осмисленості життя, коупінгу та стресостійкості з резильєнтністю, визначено вікові, статеві та національні відмінності рівня прояву резильєнтності. У дослідженні взяли участь чоловіки та жінки різної національності, віком від 17 до 26 років (сер.знач. = 20.3), які є студентами вищих навчальних закладів. Загальна кількість досліджуваних склала 39 осіб (26 жінок та 13 чоловіків). Розглядаючи зв’язок резильєнтності з емоційним, ситуативним та соціальним коупінгом виявилося, що в індивідів, яким притаманний знижений рівень емоційного коупінгу наявний і низький рівень резильєнтності. Це означає, що здатність емоційної саморегуляції є важливим фактором в покращені резильєнтності. Проведено аналіз зв’язку резильєнтності та осмисленості життя, проведено аналіз зв’язку емоційного, соціального та ситуативного коупінгу з резильєнтністю. Ключові слова : резильєнтність, ситуативний коупінгу, рівень емоційного коупінгу, осмисленість життя.