Автореферати

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 596
 • Документ
  Відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці
  (2017) Мустеца Ігор Васильович; Арсентьєва Олена Сергіївна
  Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці. У роботі з’ясовано сутність трудоправового статусу посадових осіб підприємства, визначено поняття відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці, охарактеризовано його ознаки. Досліджено дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальності посадових осіб підприємства. Виокремлено особливості кожного з цих видів відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці. Визначено проблеми відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці та надано пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовано позитивний зарубіжний досвід відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці, виокремлено напрями його запозичення в Україну. Ключові слова: відповідальність, посадова особа підприємства, порушення, працівник, законодавство у сфері праці, праця, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність.
 • Документ
  Козацька доба історії україни в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)
  (2017) Туранли Фергад Ґардашкан Оглу; Калакура Ярослав Степанович
  У дисертації на основі османсько-турецьких писемних джерел, а також кримськотатарських документів та літописів вперше комплексно аналізується значення їх інформаційних ресурсів для досліджень з історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ ст. Методологічні підходи до відбору, систематизації, класифікації османсько-турецьких джерел, наукової критики оригінальних текстів уможливили заповнення низки прогалин у джерельній базі з історії козацько-гетьманської держави і посилення її впливу на європейські історичні процеси. Виокремлено і досліджено масив османсько-турецьких рукописних джерел щодо постаті гетьмана Богдана Хмельницького як правителя козацької держави, політика і дипломата та ініціатора союзних відносин з Османською імперією і Кримським ханством. Розглянуті свідчення про спільні воєнні кампанії українських козаків і кримськотатарського війська в роки гетьманства Петра Дорошенка. Введено до наукового обігу низку джерел про чорноморські орієнтири політики гетьмана Івана Мазепи, про новий етап українсько-турецьких відносин у часи гетьмана Пилипа Орлика. Ключові слова: джерелознавство, османсько-турецькі джерела, історія, методологія, архівні документи, козацько-гетьманська Україна, Висока Порта, Кримське ханство, чорноморський вектор.
 • Документ
  Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України
  (2016) Фарина Олександр Іванович; Лук’яненко Ірина Григорівна
  В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі. Ключові слова: фінансова система, фінансова стабільність, фінансова стійкість, валютний ризик, валютна політика, векторні авто-регресійні моделі, функції імпульсних відгуків, імітаційне моделювання, системна динаміка.
 • Документ
  Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації
  (2016) Кулай Ігор Володимирович; Войтенко Зоя Всеволодівна
  Дисертаційна робота присвячена синтезу та встановленню ефективності нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації. Вперше запропоновано використання триарилстананкарбодитіоатів в якості агентів передачі ланцюга для RAFT полімеризації. Синтезовано ряд фосфор- та стануморганічних RAFT агентів із варіацією заміщення. Ефективність синтезованих сполук у радикальній полімеризації підтверджена з використанням модельних полімеризацій. Встановлено залежності структура-ефективність для ряду фосфорилметандитіоатів та ідентифіковано RAFT агенти з перспективою практичного використання. Продемонстровано можливість використання 31P та 119Sn ЯМР для моніторингу перебігу полімеризації. Вперше синтезовано функціональний фосфорорганічний RAFT агент з кумариновим флуорофором та продемонстровано його ефективність у радикальній полімеризації. Виявлено лінійну кореляцію між інтенсивністю флуоресценції та довжиною полімерного ланцюга. Ключові слова: фосфорилметандитіоат, триарилстананкарбодитіоат, гетероядерний ЯМР, флуоресценція, агент передачі ланцюга, RAFT полімеризація.
 • Документ
  Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми
  (2016) Боржецька Наталія Леонідівна; Попелюшко Василь Олександрович
  У роботі визначено поняття форми закінчення досудового розслідування, з’ясовано значення та ґенезис форм закінчення досудового розслідування. Обґрунтовано доцільність виокремлення таких форм закінчення досудового розслідування: реабілітуючі (виправдувальні) – закриття кримінального провадження з реабілітуючих (виправдувальних) підстав, нейтральні (процесуальні) – закриття кримінального провадження з нейтральних (процесуальних) підстав, нереабілітуючі – звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Проаналізовано зміст кожної із них. Сформульовано та обґрунтовано низку пропозицій щодо внесення змін до КПК, спрямованих на вдосконалення регулювання інституту форм закінчення досудового розслідування. Ключові слова: форма закінчення досудового розслідування, закриття кримінального провадження, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.