Автореферати

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 539
 • Документ
  Усереднення варіаційних нерівностей в густих з’єднаннях
  (2016) Наквасюк Юлія Анатоліївна; Мельник Тарас Анатолійович
  У дисертаційній роботі досліджена асимптотична поведінка узагальнених розв'язків лінійних еліптичних та параболічних крайових задач Сіньоріні в густих з'єднаннях типу 2:1:1 та 3:2:1 та квазілінійної еліптичної крайової задачі в бага- торівневому густому з'єднанні з сингулярно збуреними нелінійними крайовими умовами типу Сіньоріні, коли кількість компонент густого з'єднання необмежено зростає, а їх товщина прямує до нуля. Основні результати дисертаційної роботи: 1. Доведено теорему збіжності та збіжність інтегралів енергії для розв'язку лінійної еліптичної крайової задачі Сіньоріні в плоскому густому з'єднанні типу 2:1:1. 2. Доведено теорему збіжності та збіжність інтегралів енергії для розв'язку лінійної еліптичної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 3:2:1. 3. Доведено теорему збіжності для розв'язку лінійної параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 2:1:1. 4. Доведено теорему збіжності для розв'язку лінійної параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 3:2:1. 5. Доведено теореми збіжності для розв'язку квазілінійної еліптичної крайової задачі в багаторівневому густому з'єднанні типу 3:2:1 та досліджено вплив нелінійних сингулярно збурених крайових умов на асимптотичну поведінку розв'язку. Ключові слова: теорія усереднення, лінійні та кваз ілінійні еліптичні та парабо - лічні варіаційні нер івності, густе з'єднання, крайові умови Сіньоріні.
 • Документ
  Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності
  (2013) Бас Юлія Петрівна; Запорожець Ольга Антонівна
  Дисертаційна робота Бас Ю.П. присвячена розробці твердофазних індикаторних систем на основі кремнеземів, послідовно функціоналізованих високомолекулярною четвертинною амонійною сіллю та фосфатними різнолігандними гетерополіаніонами, для твердофазно-спектроскопічного і візуально-тестового визначення катехоламінів і поліфенолів, а також такого інтегрального показника, як антиоксидантна активність. Досліджено умови іммобілізації на органо-мінеральних кремнеземних сорбентах окиснених форм молібдостибієвофосфатної та молібдовольфрамофосфатної (реактив Фоліна) ГПК. Методом ЯМР-спектроскопії доведено, що за одночасної присутності молібдату, фосфату і стибію(ІІІ) у розчині утворюється різнолігандна молібдостибієво-фосфатна ГПК. Методами адсорбції, молекулярної спектроскопії та термодесорбції з’ясовано природу закріплення гетерополіаніону на поверхні кремнезему. Розроблено твердофазний окисно-відновний реагент на основі іммобілізованого реактиву Фоліна для твердофазно-спектрофотометричного і візуально-тестового визначення поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності. Межа виявлення поліфенолів складає 1,0 та 14 мг/л (за стандартами кверцетин і танін, відповідно). На основі іммобілізованої різнолігандної молібдостибієвофосфатної ГПК запропоновано методики твердофазно-спектрофотометричного і візуально-тестового визначення катехоламінів. Межа виявлення адреналіну та дофаміну складає 1,7 і 10 мг/л, відповідно. Методики визначення катехоламінів, поліфенолів та антиоксидантної активності апробовано при аналізі препаратів місцевих анестезій та біологічних рідин (сечі та сироватки крові), фітопрепаратів та фруктових соків. Ключові слова: твердофазні реагенти, гетерополікислоти, катехоламіни, поліфеноли, адреналін, дофамін, кверцетин, танін, антиоксидантна активність, твердофазна спектрофотометрія, візуальне тест-визначення.
 • Документ
  Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних
  (2011) Безуглий Микола Юрійович; Куцевол Наталія Володимирівна
  Дисертація присвячена синтезу та дослідженню впливу архітектури макромолекул розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних на їх внутрішньомолекулярну структуру та поведінку в розчині. Одержано зіркоподібні кополімери декстран-поліакриламід (Д-ПАА) з декстрановим ядром та різною кількістю прищеплених ПАА-ланцюгів. Вивчено особливості ініціювання процесу радикальної кополімеризації з використанням іонів Се(IV). Зразки ідентифіковано та досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії, віскозиметрії, гель-проникної хроматографії в поєднанні зі світорозсіюванням та рефрактометрією. Підтверджено теоретичні передбачення про те, що розгалужені полімерні системи є більш компактними у порівнянні з їх лінійними аналогами. Встановлено, що внутрішньомолекулярна структура кополімерів Д-ПАА залежить від відстані між ПАА-щепленнями, а також від їх конформації. Показано, що розгалужені кополімери Д-ПАА є перспективними функціональними матеріалами нового покоління з керованою внутрішньомолекулярною структурою, які можуть знайти застосування як флокулянти та матриці для одержання нанокаталітичних систем. Ключові слова: розгалужені полімери, кополімери декстран-поліакриламід, компактність розгалужених макромолекул, аніонні похідні, флокуляція, нанохімія.
 • Документ
  Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном
  (2013) Погребняк Олег Степанович; Іншин Микола Іванович
  Дисертаційна робота присвячена розробці індикаторних систем на основі реакцій окиснення N,N-діетиланіліну (ДЕА) для спектрофотометричного (СФ) і візуального тест- визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V). Встановлено, що окиснення ДЕА хлоратом(І) проходить у кілька стадій. На першій стадії утворюється N,N,N,N-тетраетилбензидин, окиснення якого веде до синтезу забарвленого катіону N,N-діетиламінодихінону, який використано як реактив виникнення для СФ визначення хлоратів(І). З'ясовано, що ДЕА окиснюється броматом(V) і йодатом(V) в більш кислому, порівняно із хлоратом(І), середовищі і при підвищеній температурі. При цьому основним продуктом окиснення ДЕА за присутності надлишку броміду є 4-бром-ДЕА. Розроблено СФ методики визначення хлоратів(І), броматів(V) та йодатів(V) з МВ відповідно, мг/дм3: 0,03; 0,10 та 0,09; відносне стандартне відхилення не перевищує 0,09. Запропоновано візуальний тест-метод для експрес-визначення хлоратів(І) із застосуванням кольорової шкали у діапазоні концентрацій 25–1000 мг/дм3. Методики апробовано при аналізі вод різних категорій, відбілюючих засобів та йодованої солі. Показано, що вони вигідно відрізняються від кращих аналогів з літератури вибірковістю та (або) чутливістю, простотою, доступністю реактивів, експресністю та екологічною безпечністю. Ключові слова: N,N-діетиланілін, спектрофотометрія, тест-шкала, хлорат(І), бромат(V), йодат(V).
 • Документ
  Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації
  (2017) Бойніцька Ольга Сергіївна; Михед Тетяна Василівна
  Дисертація присвячена дослідженню історіографічного роману – сучасного жанру, який набув найбільшого розвитку в літературі Великої Британії. Обґрунтовується концепт англійського історіографічного роману як нової форми звернення до історичного матеріалу. З'ясовується теоретична, методологічна та культурологічна основа жанру, вивчаються проблеми його генези, проводиться типологічне зіставлення історичного та історіографічного романів. У роботі особливу увагу приділено осмисленню філософії жанру. Розглядаються причини актуалізації історичного дискурсу в англійській літературі періоду помежів'я століть. На матеріалі творів провідних англійських письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Дж. Барнса, К. Ішіґуро, Ґ. Свіфта, А. Байєтт, І. Мак'юена, П. Акройда), а також нових для українського наукового дискурсу авторів (М. Ніла, Ф. Геншера, П. Баркер, Б. Бейнбрідж, М. Робертс, Г. Кунзру, М. Джексона, Ч. Паллісера) здійснено аналіз поетики, визначено художню своєрідність окремих жанрових модифікацій, як-от ретроспективного, псевдовікторіанського, "архівного" історіографічних романів; виявлено основні ідейно-тематичні центри англійської історіографічної романістики. У контексті англійського історіографічного роману вивчаються такі проблеми, як феномен поновлення пам'яті, традиції та історії, поєднання минулого й теперішнього планів, взаємодія постмодернізму з традицією, політика історіографії. Ключові слова: історіографічний роман, жанр, історичний дискурс, англійський історичний роман, постмодернізм, фактуальне, фікціональне, пам'ять, традиція, історія, історична перспектива, політика історіографії.