Кафедра політології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 65
 • Документ
  Особливості трансформації політичних режимів у пострадянських країнах (на прикладі Литви, Латвії, Естонії)
  (2021) Скляр Юлія Михайлівна; Каращук Микола Григорович
  В роботі розглянуто та узагальнено теоретичні засади дослідження політичних режимів. Визначено, що поняття “політичний режим” виникло у 20-столітті, в результаті розвитку політичних ідей, виражених у спробах мислителів, філософів та дослідників визначити спільні риси, закономірності та відмінності у здійсненні володарювання. Хоча в той час термін “політичний режим” не був сформований, втім сучасне дослідження політичних режимів в рамках макрополітичного аналізу, у значній мірі, спирається на висловлювання та визначення філософів. Саме виникнення даного поняття було підготовлене тривалим розвитком політико-філософської думки з часів Сократа, Платона, Арістотеля. Здійснено дослідження трансформаційних процесів унітарних пострадянських країн Балтії (Латвії, Литви, Естонії). На прикладі цих країн в роботі досліджується суть трансформаційних процесів та причини їх наслідків, а також описуються етапи демократичного транзиту. Це дає можливість констатувати, про беззаперечну демократичність політичних режимів прибалтійських країн. Даним державам вдалося максимально наблизити свої політичні режими до демократії і продемонструвати феномен “прямого переходу”. В ході дослідження було виокремлено та проаналізовано характерні ознаки політичного режиму в сучасній Україні.
 • Документ
  Особливості становлення та розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні
  (2021) Куча Арсеній; Хилько Микола Іванович
  У роботі проаналізовано суперечності розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні та зазначено про вплив громадянського суспільства на реформування України та його взаємодію з державою після Революції Гідності.
 • Документ
  Інтернет-комунікації в електоральних процесах в Україні (на прикладі виборів президента 2014 та 2019 років)
  (2021) Дубова Олександра; Хилько Микола Іванович
  В межах даної роботи детально досліджене застосування Інтернету як каналу політичної комунікації під час виборів в Україні, всі його особливості та деталі. А саме у розділі І були чітко встановлені теоретичні засади дослідження впливу інтернет-комунікацій на електоральний процес. Серед таких варто першочергово зазначити окреслення поняття електоральний процес як: процес проведення виборів за усією послідовністю його стадій, закріплених у законодавстві, та з реалізацією усіх встановлених тим же законодавством принципів проведення виборів та прав громадян під час нього. Та інтернет-комунікація як: комунікація опосередкованою Інтернет-простором, яка здійснюється через електронні повідомлення різних форм синхронно чи асинхронно у часі та у процесі якої відбувається соціальна взаємодія суб’єктів даної комунікації.
 • Документ
  Мирoтвoрча діяльність України: пoлітичний аспект
  (2021) Ярoшенкo Анастасія Валеріївна; Батрименкo Oлег Вoлoдимирoвич
  Наукοва нοвизна диплοмнοї рοбοти пοлягає в кοмплекснοму аналiзi передумοв, οсοбливοстей та значення мирοтвοрчοї дiяльнοстi України з пοчатку її iснування як незалежнοї держави.
 • Документ
  Особливості формування політичної культури Фінляндії та сучасність
  (2020) Кирпичник Руслан Ігорович; Кирилюк Федір Михайлови
  Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження та оцінка основних концептуальних засад розвитку політичної культури Фінляндії, державної політики інформаційно-комунікаційного розвитку як основи фінської політичної культури, та їхньої успішної реалізації з урахуванням національних особливостей та імперативами глобалізації, з метою адаптації окремих елементів та механізмів в умовах українського соціально політичного простору для вироблення засадничих принципів формування політичної культури.