Дисертації

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 595
 • Документ
  Геопросторова організація воєнного туризму в Україні (на прикладі пам’яток Другої світової війни)
  (2023) Чжибо Цуй; Смирнов Ігор Георгійович
  Дослідження присвячено особливостям геопросторового аналізу туристопотоків в Україні та організації туристичного бізнесу та інфраструктури вітчизняного воєнного туризму (на прикладі пам’яток Другої світової війни). У роботі визначено наукові категорії та розглянуто методику дослідження геопросторової організації воєнного туризму. Здійснено географічний аналіз туристопотоків воєнного туризму в Україні в розрізі регіонального вивчення ресурсної бази воєнного туризму на прикладі пам’яток Другої світової війни 1939-1945 рр., а також досліджено рівень її туристичного навантаження. В роботі проаналізовано бізнесовий потенціал використання воєнного туризму в Україні, можливості залучення іноземних туристів з Китайської Народної Республіки, загрози та можливості для його подальшого розвитку. Вперше окреслено регіональну специфіку воєнного туризму в Україні на прикладі пам’яток Другої світової війни в м. Києві та Київської області, розроблено та запропоновано стратегію розвитку воєнного туризму в Україні, ідентифіковано цільову аудиторію воєнного туризму в Україні та в Китаї, окреслено сфери застосування воєнного туризму та перешкоди у його розвитку. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці конкретних пропозицій щодо удосконалення геопросторової організації туристичного бізнесу та інфраструктури воєнного туризму в Україні на прикладі пам’яток Другої світової війни. Ключові слова : воєнний туризм, глобалізація, туристопотоки, географічний аналіз, геопросторова організація, пам’ятки другої світової війни, туристичні ресурси, міжнародні туристичні відносини.
 • Документ
  Метод підвищення доступності та семантичної цілісності відеоресурсів на основі їх диференційованого кодування
  (2023) Бабенко Юрій Михайлович; Бучик Сергій Степонович
  У дисертаційній роботі розв’язано наукове завдання, яке полягає у розробці методу кодування для підвищення доступності відеоресурсу з використанням інфокомунікаційних систем під час управління та функціонування систем критичної інфраструктури. Створено кодування для підвищення доступності відеоресурсів в умовах забезпечення збереження їх семантичної цілісності. При цьому враховується типізація сегментів з подальшим диференційованим кодуванням в залежності від кількосного та якісного складу мікросегментів з різним рівнем структурно-статистичної насиченості. Удосконалено метод класифікації мікросегментів за трьома типами на основі врахування їх структурно-статистичних властивостей. Це дозволяє створити умови для підвищення достовірності результатів процесу ідентифікації сегментів з позиції їх впливу на збереження семантичної цілісності відеоресурсу. Вперше розроблено метод диференційної обробки сегментів в залежності від якісних та кількісних характеристик їх мікросегментів за рівнем структурної та статистичної насиченості. Це дозволяє забезпечити збільшення рівня доступності до відеоресурсу в заданих умовах при забезпеченні його семантичної цілісності. Вперше розроблено метод зменшення бітового об’єму для значимих за впливом на збереження семантичної цілісності відеоресурсу сегментів на основі усунення надмірності в значимих компонентах ланцюгів допустимої корекції масивів спектральних компонент. Це дозволяє скоротити надмірність у кодограмах ланцюгів допустимої корекції та додатково зменшити бітовий об’єм значимих сегментів відеокадрів без втрати їх семантичної цілісності та втрати стійкості їх кодограм до мережевих помилок. Ключові слова: доступність відеоресурсу; семантична цілісність; область допустимої корекції; структурна та статистична насиченість; сегмент відеокадру; блокове кодування; кодова надмірність.
 • Документ
  Становлення системи запобігання та протидії політичній корупції в Україні
  (2023) Мисишин Олександр Степанович; Рейтерович Ігор Вячеславович
  Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних та прикладних положень щодо становлення системи запобігання та протидії політичній корупції в Україні. В дисертаційній роботі вперше комплексно визначено характерні риси політичної корупції як притаманного природі сучасної політичної системи України неформального політичного інституту, а саме: її основними сферами (інституційним середовищем) є система політичного управління суспільством (конкретно вищий рівень державного й регіонального управління, партійна і виборча системи); характеризується використанням її суб’єктами протиправних або неформальних політичних і соціальних практик за-для досягнення політичних цілей, обумовлених бажанням отримати та/або зберегти за собою або іншими заінтересованими групами політичну владу або політичний вплив; через приналежність її носіїв до вищих щаблів політичної влади або наближеності до центрів прийняття рішень в державі може мати безпосередній вплив на вироблення та реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики держави всупереч національним інтересам. В дисертаційному дослідженні обґрунтовано перспективні напрями вдосконалення системи запобігання та протидії політичній корупції в Україні, якими є: інтеграція в професійну діяльність і поведінку депутатського корпусу й бюрократії, етичного компоненту з ціллю формування в них необхідної для ефективної протидії політико-корупційним практикам політичної волі; демократизація виборчого процесу у напрямі забезпечення рівного доступу до посад в державних і місцевих органів влади та формування нетолерантної до корупційних практик поведінки місцевої та національної політичної еліти; інституціолізація лобістської діяльності в Україні за-для максимальної відкритості процесу лобіювання і мінімізації корупційних методів впливу на суб’єктів прийняття політико-владних рішень; підвищення ролі ІГС у запобіганні і протидії політичній корупції через інструменти громадського контролю діяльності суб’єктів політичних відносин. Особливий наголос в даному дослідженні ставиться на обґрунтуванні необхідності удосконалення правового забезпечення виборчого процесу як частини превентивних мір у сфері запобігання і протидії політичній корупції в Україні. Ключові слова: політична корупція, непотизм, фаворитизм, запобігання і протидія корупції, суб’єкт запобігання і протидії політичній корупції, суб’єкт політичної корупції, антикорупційна політика, конфлікт інтересів, конфліктність, гібридна політика, бюрократія, національна безпека.
 • Документ
  Прогнозування трансакційних витрат ринкового пливу торгівлі акціями на біржових ринках
  (2023) Ігнатюк Віталій Володимирович; Любкіна Олена Вікторівна
  У дисертації дослідженні теоретичні засади трансакційних витрат ринкового впливу, причини їх виникнення, та вплив який вони справляють на взаємодію різних категорій інвесторів на фондовому ринку. Проведено критичний аналіз наявного модельного інструментарію прогнозування трансакційних витрат ринкового впливу та запропоновані шляхи удосконалення наявних методів моделювання з метою покращення їх прогностичних якостей. Надані практичні рекомендації та приклади застосування моделей трансакційних витрат ринкового впливу для прийняття більш ефективних рішень економічними суб‟єктами в процесі їх інвестиційної діяльності на вторинному ринку фінансових активів. Виокремлено три основні підходи до визначення джерел трансакційних витрат на ринках акцій: 1) як плата за швидкість та визначеність у процесі операцій купівлі-продажу; 2) як премія за ліквідність потенційним контрагентам; 3) як компенсація за можливу інформаційну асиметрію між покупцем і продавцем фінансового активу. На основі дослідження ринкової мікроструктури, організації та правил функціонування торгових майданчиків на фондових ринках; було встановлено, що їх різноманіття обумовлено потребою надати інвестору інструменти, за допомогою яких він здатний управляти своїми трансакційними витратами та поліпшити сам процес обміну фінансових активів. На основі аналізу сучасних моделей прогнозування трансакційних витрат ринкового впливу, встановлено, що на даний момент не існує загальної, консистентної та несуперечливої моделі трансакційних витрат ринкового впливу. Всі існуючі методи прогнозування базуються на певних припущеннях і здатні відображати лише певні властивості цієї категорії трансакційних витрат. Ключові слова: фондовий ринок, торговий майданчик, трансакційні витрати, ринковий вплив, ринкова мікроструктура, метаордери, моделі поширення, ліквідність, метод максимальної правдоподібності, інвестиційна діяльність, інтенсивність торгівлі, книга ордерів.
 • Документ
  Митно-тарифні інструменти регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання України
  (2023) Литвинова Євгенія Василівна; Любкіна Олена Вікторівна
  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення теоретико-інституційних засад застосування митно-тарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання, розглянуто світову та вітчизняну практику митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій, на основі реальних кейсів обґрунтовано необхідність змін в чинній моделі митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні та запропоновано напрями її удосконалення на основі імплементації елементів панєвропейської та китайської моделей регулювання експортно-імпортних операцій В2В та В2С. В роботі обґрунтовано вплив митно-тарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання на сталий розвиток України. Запропоновано конкретні рішення для впровадження, які довели свою ефективність у країнах ЄС та Китайській народній республіці. Узагальнено та систематизовано існуючі підходи до визначення поняття «митно-тарифні інструменти». Розглянуто сучасний стан наукових досліджень та систематизовано теоретико-методологічні підходи щодо виокремлення та класифікації митно-тарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання та їх функцій у контексті досягнення цілей сталого економічного розвитку України. Ключові слова: адміністрування ПДВ, глобалізація, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, китайська модель транскордонної торгівлі, митниця, митні платежі, митно-тарифний механізм, митно-тарифні інструменти, мито, міжнародна торгівля, ПДВ, регулювання експортно-імпортних операцій, сталий економічний розвиток України.