Кафедра обліку та аудиту

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 21
 • Документ
  Облік та аналіз фінансової діяльності підприємства
  (2022) Заровна Ангеліна Олександрівна; Осмятченко Володимир Олександрович
  Мета роботи полягає у дослідження методики та організації бухгалтерського обліку фінансової діяльності, відображення господарських операцій фінансової діяльності фінансовій звітності, зарубіжний досвід в процесі обліку та аналізу фінансової діяльності підприємства. У результаті дослідження було виявлено, що успішне здійснення операційної та інвестиційної діяльності можливе за умови наявності у підприємства фінансового забезпечення, тобто наявного капіталу та правильне управління ним. Крім того успішне здійснення фінансової діяльності впливає на майбутній розвиток підприємства, на його ділову репутацію, позицію на ринку тощо. Саме тому питання правильної організації обліку та здійснення аналізу фінансової діяльності є актуальними на сьогодні.
 • Документ
  Бухгалтерський облік основних засобів та контроль ефективності їх використання на підприємстві
  (2022) Зарбієва Сабіна Гафілівна; Засадний Богдан Андрійович
  Метою роботи є дослідження теоретичних і методичних положень обліку, аналізу та контролю ОЗ. У даній роботі досконалено трактування економічної сутності ОЗ та з’ясовано, що ОЗ підприємства відіграють важливу роль у фінансово-господарській діяльності, забезпечуючи ефективність і безперервність діяльності будь-якого підприємства. Залучення ОЗ потребує значних фінансових вкладень, тобто періодичність їх оновлення залежить від фінансових можливостей та ефективної роботи підприємства за попередній період, у свою чергу, висока вартість основних засобів перешкоджає зростанню рентабельності власних коштів. Розглянуто законодавчо-нормативне регулювання бухгалтерського обліку і звітності ОЗ підприємства та встановлено наступне: основною складовою при визначенні національної системи бухгалтерського обліку та звітності є існуюча нормативно-правова основа та комплекс інших нормативних документів, що є основою для організації бухгалтерського обліку.
 • Документ
  Облік і аналіз доходів та видатків бюджетних установ
  (2022) Возняк Уляна Осипівна; Фещенко Євгенія Аркадіївна
  Метою дослідження є аналіз існуючої методики та особливостей організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу доходів та видатків бюджетних установ, її значення в процесі управління державними фінансами.Система бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ виступає локальною інформаційною системою, яка надає інформацію внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень. Особливість фінансово-господарської діяльності бюджетних установ зумовлює особливості методики та організації бухгалтерського обліку. Доцільним є впровадження та розвиток підсистем фінансового та управлінського обліку бюджетних установ з урахуванням позитивного світового досвіду, які будуть давати позитивний соціальний ефект для організації вцілому та забезпечуватимуть швидке реагування на нові виклики та проблеми. Система бухгалтерського обліку бюджетних установ повинна правильно відображати усі процеси діяльності, які виникають при її веденні, а також виконувати функції мотивації та стимулу для забезпечення підвищення ефективності функціонування бюджетних установ.
 • Документ
  Облік нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання на підприємстві
  (2022) Цилюрик Маргарита Едуардівна; Дерун Іван
  Метою роботи є узагальнення та поглиблення теоретичних і методичних положень обліку НМА та аналізу ефективності їх використання на підприємстві,а також розробка пропозицій щодо їх удосконалення на основі законодавчо-нормативного забезпечення в Україні. Складна сутність поняття НМА зумовлює вже протягом багатьох років ряд суперечностей між вченими щодо трактування даного поняття. Саме тому доцільно уніфікувати наукові підходи щодо сутності НМА. З огляду на теорію інтелектуального капіталу, відповідно до якої НМА є його частиною,запропоновано власне визначення даного поняття. Зокрема, НМА – це всі інтелектуальні ресурси, якими володіє підприємство і які можуть бути ідентифіковані внаслідок одержання майнових чи немайнових прав інтелектуальної власності, котрі знаходяться під контролем підприємства, внаслідок здійснення ним у минулому господарської діяльності та від використання яких підприємство очікує отримати майбутні економічні вигоди та збільшити свій інноваційний потенціал.
 • Документ
  Особливості обліку і оподаткування діяльності підприємств малого бізнесу
  (2022) Торчило Софія Олексіївна; Гура Надія Олександрівна
  Мета роботи полягає у розкритті методики та організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності та оподаткування суб’єктів малого бізнесу в Україні та розробці шляхів їх удосконалення. Спрощена система оподаткування є найбільш популярною серед малого бізнесу в Україні завдяки своїй простоті у використанні та оптимальним рівнем податкового навантаження. Основною перевагою даної системи оподаткування є спрощена процедура звітування. На сьогоднішній день, підприємства подають фінансову та податкову звітність до контролюючих органів в електронному форматі за допомогою спеціального програмного забезпечення. Впроваджена державою єдина електронна форма фінансової та податкової звітності значно підвищила якість та достовірність звітних даних, оскільки зменшилася кількість допущених помилок в розрахунках.