Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 92
 • Документ
  Дослідження стійкості людської теломерази до маломолекулярних інгібіторів
  (2023) Заяц Інна Олександрівна; Нипорко Олексій Юрійович
  У роботі проведено дослідження з моделювання взаємодії інгібітору 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріолу з ферментом теломеразою; передбачені сайти зв’язування на поверхні теломеразної РНК та білкової каталітичної одиниці, а також проведено докінг. Встановлений потенційний сайт зв’язування 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріолу на поверхні теломерази; аміно- та нуклеїнові залишки, що беруть участь у взаємодії з лігандом; типи взаємодій та довжини зв’язків. Отримані результати можуть бути використані для подальших in vitro досліджень. Ключові слова: теломераза, інгібітори теломерази, 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріол, (+)-катехін, катехіни, поліфеноли, рак, докінг.
 • Документ
  Використання імуноферментної тест-системи для визначення рівня антитіл проти hsp60 з метою прогнозування перебігу вагітності пацієнток з ускладненим анамнезом
  (2023) Здановська Марта; Солдаткін Олексій Петрович
  В ході дослідження були зібрані дані щодо рівня антитіл проти HSP60 у вагітних пацієнток з ускладненим анамнезом. Зроблено висновок, що використання тест-системи дозволяє надійно аналізувати рівень антитіл до білку HSP60 та може бути використано як основний компонент для скринінгових тестів під час вагітності. Отримані результати мають велике практичне значення у розробці нових стратегій для прогнозування перебігу вагітності та визначення ризиків у жінок з ускладненим анамнезом. Ефективність високочутливої діагностичної імуноферментної тест-системи для виявлення антитіл людини класу G проти антигену HSP60 було доведено серологічними, біохімічними та статистичними методами. Застосування цього підходу може поліпшити своєчасну діагностику захворювань, що впливають на репродуктивну систему жінки. Тест-система сконструйована у форматі "непрямого" твердофазного імуноферментного аналізу, що ґрунтується на іммобілізації антигену на твердій фазі та його взаємодії з розчинними специфічними антитілами. Виявлення антитіл здійснюється за допомогою ферментативної реакції з використанням антивидових антитіл, кон'югованих з пероксидазою хрону. Ключові слова: імуноглобуліни, HSP60, тест-система, вагітність, ІФА.
 • Документ
  Дослідження взаємодії метформіну з транспортером органічних катіонів рибки даніо in silico
  (2023) Яринка Валентин Віталійович; Нипорко Олексій Юрійович
  У роботі було досліджено взаємодію протидіабетичного препарату метформіну із білками-транспортерами органічних катіонів OCT1-2 модельного організму рибки даніо (Danio rerio) з використанням методів комп’ютерного моделювання і візуалізації. Таким чином, були спрогнозовані найбільш вигідні позиції зв’язування і оцінена стабільність формування комплексу метформіну з OCT1 і OCT2. Так передбачається, що OCT1 приймає більшу участь у транспорті такого ксенобіотику як метформін за рахунок своєї поліспецифічності і більшому рівню експресії в тканинах, аніж OCT2. Отримані результати можуть бути корисними для всебічного розуміння ролі транспортерів органічних катіонів у процесах метаболічних змін і токсичних ефектів, які викликає метформін у рибок даніо. Цим можуть скористатись вчені, які займаються розробкою і випробуванням ліків на таких моделях, а також вивчають екологічну токсикологію водних середовищ. Ключові слова: метформін, рибка даніо (Danio rerio), екологічна токсикологія, ксенобіотик, докінг білок-ліганд.
 • Документ
  Одноклітинна геноміка травматичної пам'яті: оптимізація методів для одноклітинного секвенування рнк і профілювання метилювання днк
  (2023) Волоско Мирослава Михайлівна; Солдаткін Олексій Петрович
  Метою роботи є дослідження молекулярних та епігенетичних механізмів, що лежать в основі формування травматичної пам’яті та їх змін у часі. Для досягнення цієї мети, застосовуються передові методи, такі як секвенування одноклітинної РНК (scRNA-seq) і профілювання метилювання одноклітинної ДНК (snmC-seq2), на генетично модифікованих мишах лінії TRAP2-Sun1-sfGFP, що використовуються як модель для дослідження травматичної пам'яті. Були розроблені оптимальні протоколи для використання одноклітинної геноміки та її інтеграції в дослідження травматичної памʼяті, а також валідовані багатоетапні процеси підготовки зразків префронтальної кори мозку для проведення одноклітинного секвенування. Отримані результати надають можливість проведення повномасштабного секвенування та аналізу молекулярних та епігенетичних механізмів утворення та зберігання травматичної памʼяті. Ключові слова: травматична памʼять, епігенетика, одноклітинна геноміка, TRAP2, scRNA-seq, snmC-seq2.
 • Документ
  Інтелектуальний аналіз основних тенденцій підготовки магістрів в галузі біотехнології в провідних університетах світу
  (2023) Яремчук Ірина Олександрівна; Нипорко Олексій Юрійович
  У роботі проведено аналіз основних тенденцій в освітніх планах магістерських програм у галузі біотехнологій. Встановлені основні тренди у підготовці спеціалістів у різних напрямах біотехнології: дослідження, біотехнологічна промисловість, інженерія, бізнес, фармацевтична промисловість тощо. Проведений аналіз по ключових словах для оцінки змісту навчальних дисциплін, що виносять як обов’язкові або елективні. Доведена залежність академічної успішності університету від широкого набору факторів, що включають міжнародну співпрацю, рівень викладання, можливості практичної та науково-дослідної роботи тощо. Отримані результати можуть бути використані для покращення поточних навчальних програм та адаптації змісту навчальних дисциплін. Ключові слова: освітня програма; біотехнології; дослідження.