Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 10
 • Документ
  Трансформація взаємовідносин держави та бізнесу в умовах глобальної економки
  (2022) Саган Юлія Русланівна; Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна
  У даній кваліфікаційній дипломній роботі було розглянуто та узагальнено теоретичну складову особливостей формування і розвитку взаємовідносин держави та бізнесу, враховано усі особливості та на основі них запропоновані шляхи оптимізації взаємовідносин та перспективи їх впровадження в умовах посилення глобалізації та кризи світового масштабу- COVID-19. Узагальнено еволюцію наукової думки щодо понять «держава» та «бізнес» і на цій основі зроблено висновок, що дані категорії не існують відособлено, а є деталями одного механізму який покликаний створити для суспільства комфортні умови життєдіяльності, сприяти зростанню добробуту населення та підвищувати конкурентоспроможність національної економіки на рівні світового співтовариства. В результаті аналізу ряду міжнародних індексів обґрунтовано недосконалість законодавчої бази щодо питань взаємодії держави та бізнесу та виявлено що Україна має потенціал для вдосконалення інституційного забезпечення, розвитку електронної держави для спрощення та підвищення прозорості ведення бізнесу.
 • Документ
  Трансформації в економічній політиці провідних країн світу у міжвоєнний період (1918–1939 рр.)
  (2022) Поліщук Роман Григорович; Назаров Ілля Владиславович
  У ході роботи було проведено дослідження зміни економічної політики провідних капіталістичних держав під впливом Великої депресії 1930-х років та «кейнсіанської революції» в економічній теорії.У ході виконання роботи було розкрито передумови трансформації економічної політики провідних країн у міжвоєнний період (1918–1939 р.). Зроблено висновки про виокремлення основних напрямків державної політики макроекономічної стабілізації економіки, сформульовані Дж.М. Кейнсом у роботі «Загальна теорія занятості, відсотка та грошей», розкрито основні напрями тоталітарної моделі регульованого капіталізму на прикладі нацистської Німеччини.
 • Документ
  Ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності
  (2022) Марчук Галина Володимирівна; Осецький Валерій Леонідович
  На основі дослідження методологічних засад було узагальнено та запропоновано нові вирішення наукової проблеми, що стосується ринку об’єктів інтелектуальної власності. Було досліджено основні тенденції, сутнісні та структурно-функціональні чинники, механізми, моделі та методи ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності, інституційно-організаційні механізми ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності в умовах цифрової економіки. Також особливу увагу було приділено пріоритетним напрямам розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності України через зміни цінових чинників в національній економіці. Доведено, що інтелектуальна власність є рідною для всіх народів і актуальна для всіх часів і культур, і історично сприяла прогресу суспільства. Це сила, яка може бути використана для збагачення життя окремих людей і майбутнього націй – матеріально, культурно та соціально.
 • Документ
  Цифрова трансформація регіонів в Україні
  (2022) Кожолянко Ігор Анатолійович; Лозова Ганна Матвіївна
  У проведеному дослідженні було розглянуто теоретичні засади цифрової трансформації, вивчено сучасні практики цифровізації регіонів, проаналізовано вплив цифрової трансформації регіонів на економічний розвиток України. Вивчення теоретичних засад та успішних практик цифрової трансформації регіонів дозволило розробити модель цифрової трансфнами було зроблено наступні висновки. XXI століття - епоха цифрових перетворень. Соціально-економічний розвиток держави наразі можливий лише за активного впровадження цифрових технологій. Сучасні тенденції змінюють класичні відносини держави і суспільства, держави та окремого громадянина, традиційні економічні відносини, що викликає глибокі зрушення та тектонічні зміни. Ми живемо в унікальний час трансформації суспільства і економіки: їх переходу в цифрову еру.Цифрова трансформація створює потребу в нових формах взаємодії держави та суспільства. В роботі було визначено основні принципи цифрової трансформації економіки, дотримання яких є необхідним для максимально ефективного використання переваг, що надає цифровізація, зокрема: принцип цілісності, поетапності, вангардності, інноваційності, адаптивності, простоти (доступності).
 • Документ
  Антикризове регулювання економіки в умовах макроекономічної нестабільності
  (2022) Івасик Анна Володимирівна; Красота Олена Вадимівна
  У ході виконання роботи було досліджено теоретичні засади антикризового управління. Отже, дослідивши теоретичні та практичні засади державного регулювання економіки в умовах економічних криз, можливо стверджувати, що Україна на даний момент знаходиться в умовах економічної кризи, хоча і поступово покращує свої показники. Зроблено висновок, що для більш ефективного регулювання економіки України в даних умовах слід збільшити антикризове регулювання в сфері оподаткування, знизити податки для покращення економічного стану підприємств, які знаходяться на межі банкрутства із-за наслідків кризових явищ, також слід врегулювати соціальні стандарти. У роботі проведено фактичний аналіз макроекономічних показників та їх впливу на кризові явища. Розглядаючи сучасну систему макроекономічного розвитку України, можна побачити, що дана система на теперішній час функціонує недостатньо ефективно, про що свідчать і зниження міжнародних позицій України, і наслідки економічної кризи, з якими ще й досі наша держава не може впоратись, і висока залежність від інших країн (наприклад, від Росії – по енергоносіях) і інші актуальні показники. Тому слід спрямувати державну політику на підвищення ефективності заходів макроекономічної стабілізації держави по всіх напрямках.