Кафедра хімії високомолекулярних сполук

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 51
 • Документ
  Модельні органо-мінеральні сорбенти силікагель\полі(аміностирол) та силікагель\полі(оксистирол)
  (2023) Євстіфєєва Владислава Михайлівна; Вретік Людмила Олександрівна
  Робота присвячена синтезу та дослідженню композитів на основі полімерів, які містять в собі азометиновий фрагмент, -NH2 та –ОН модифіковані групи, як активних сорбентів йонів деяких металів, та які є нерозчинними у воді. Синтезовані полімери та композити були дослідженні методом ЯМР та ІЧ спектрометрії, також досліджено їх сорбційні властивості. Один із синтезованих композитів виявився перспективним сорбентом важких металів, що задає напрямок подільшої модифікації полімерів на основі полі(аміностиролу). Ключові слова: органо-неорганічний сорбент, основиШиффа, полі-N-(4-вінілфеніл)-4-нітрофенілметанімін, полі-N-(4-вінілфеніл)-4-антраценметанімін, сорбційна здатність.
 • Документ
  Синтез та дослідження азо-сполук на основі амінотіазолу як прекурсорів для одержання фотоактивних метакрилових мономерів
  (2023) Явич Богдан Миколайович; Овденко Валерія Миколаївна
  Дипломна робота присвячена синтезу та дослідженню азо-сполук на основі амінотіазолу як прекурсорів для одержання фотоактивних метакрилових мономерів. Основною метою дослідження є розробка нових сполук, що можуть бути використані в полімерній хімії та фотоніці для створення матеріалів з фотоактивними властивостями. У роботі проведено аналіз сучасних досліджень у галузі азо-сполук та їхнього застосування в полімерних матеріалах. Було виявлено потенціал амінотіазолу як прекурсора для синтезу фотоактивних метакрилових мономерів. На основі проведеного аналізу були розроблені методи синтезу азо-сполук на основі амінотіазолу. Етапи синтезу були детально описані та оптимізовані з метою отримання високоякісних продуктів. Крім того, були проведені фізико-хімічні характеризації отриманих сполук. Ключові слова: азо-сполуки, амінотіазол, ізомеризація, метакрилові мономери.
 • Документ
  Вплив структури сенсибілізатора на інформаційні властивості фототермопластичних олігомерних композицій, допованих сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду та акцепторами електрону
  (2023) Шталтовний Владислав Вячеславович; Студзинський Сергій Леонідович
  В роботі створено нові фототермопластичні фотопровідні олігомерні плівкові композиції на основі фотопровідного карбазолілвмісного коолігомеру гліцидилкарбазолу та бутилгліцидилового етеру, сенсибілізованого акцепторами електрону, а також сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду різної структури та досліджено їх cпектральны, фотопровідні та інформаційні властивості. Ключові слова: олігомерні композиції, перенос заряду, фотопровідність, фототермопластики.
 • Документ
  Нанокомпозити типу «ядро-оболонка» полістирол/полі(N-ізопропілакриламід)-поліакриламід /полі(3,4-етилендіокситіофен)
  (2023) Сас Вікторія Ігорівна; Вретік Людмила Олександрівна; Пуд Олександр; Носков Юрій
  Робота присвячена синтезу та дослідженню властивостей нанокомпозитів на основі полістиролу, термочутливого кополімеру полі(N-ізопропілакриламід) поліакриламіду (ПNІПАМ-ПАА) та електропровідного полі(3,4-етилендіокситіофену) (ПЕДОТ). Робота містить ґрунтовний огляд наукової літератури, на основі якого підтверджено широкий спектр використання ПЕДОТу, систематизовано методи його синтезу та переведення у водорозчинний стан; обгрунтовується актуальність введення ПЕДОТ у нанокомпозити. Синтезовано серію нанокомпозитів ПС@ПNІПАМ-ПAA/ПЕДОТ методом хімічної окиснювальної полімеризації в присутності додецилсульфату натрію, аніон якого виступав допантом для синтезованих макромолекул ПЕДОТу. Вміст даного полімеру в композитах після їх отримання встановлено методом УФ-видимої спектроскопії, він варіювався від ~3,4 до 12,6 мас. %. Природа отриманих нанокомпозитів підтверджена методом Фур’є-ІЧ спектроскопії, вивчена морфологія даних метеріалів методом трансмісійної електронної мікроскопії, визначена їх електропровідність, доведено термочутливість синтезованих нанокомпозитів методом динамічного розсіювання світла. Ключові слова: наночастинки типу «ядро-оболонка», полі(N-ізопропілакриламід-ко-поліакриламід), полі(3,4-етилендіокситіофен), термочутливі нанокомпозити.
 • Документ
  Синтез нових акрилових мономерів на основі фенілпірролінів
  (2023) Приходько Данііл Вікторович; Юхименко Наталія Миколаївна
  Дипломна робота присвячена синтезу нових акрилових мономерів на основі заміщених фенілпірролінів: 1-(3-феніл-2,5-дигідро-1Н-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он; 1-(3-(2-нітрофеніл)-2,5-дигідро-1H-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он; 1-(3-(3-метоксифеніл)-2,5-дигідро-1H-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он Будову синтезованого мономеру підтверджено методом 1 Н ЯМР-спектроскопії.